Andreas Andersen

Alder: 47
  RSS

Om Andreas

Generalsekretær i Misjonsalliansen

Følgere

Samarbeid med lokale organisasjoner

Publisert rundt 1 måned siden - 216 visninger

Har norske misjonsorganisasjoner noe merverdi for partnere i Sør?

Vi som jobber i forskjellige misjonsorganisasjoner har nylig mottatt Dignis og NORMEs årlige medlemsstatistikk. Den viser at antall norske langtidsutsendinger og misjonærer er gått ned fra 580 i 2015 til 529 i 2016. Rapporten viser også at mange organisasjoner prioriterer økonomisk støtte til lokale partnerorganisasjoner framfor egne utsendinger. Vi har i tillegg fått resultatet av en evaluering av Norads samarbeid med frivillige organisasjoner og i hvilken grad dette samarbeidet bidrar til å styrke sivilsamfunnet i de respektive utviklingsland. Evalueringen gir norske NGO-er gode skussmål, men konkluderer likevel med at lokale sivilsamfunnsorganisasjoner i Sør er avhengige av pengestrømmen fra Norge og at samarbeidet med norske frivillige organisasjoner kan være gammeldagse og med skjevheter i maktrelasjonen.

 

Misjonsalliansen har i noen år tilpasset seg disse utfordringene. Vi har valgt nye samarbeidsmåter ute i prosjektene og endret på rollene mellom oss som norsk giverorganisasjon og partnere ute som mottakere. Vi er i dag en partnerbasert organisasjon som støtter selvstendige lokale organisasjoner i Sør. Vi vil utvikle relasjoner til lokale NGO-er, kirkesamfunn eller felleskirkelige plattformer som kjernepartnere. Det har resultert i mer makt og mer midler til de lokale partnerne – basert på gode, langsiktige erfaringer og gjensidig tillit.

 

Et tidsskille og strategisk vendepunkt kom ved etableringen av landkontor i stedet for større fellesskap av tradisjonelle utsendinger. Omstruktureringen var på ingen måte uttrykk for noen reduksjon av det diakonale arbeidet, men derimot en måte å skalere arbeidet for framtidig vekst. Misjonsalliansen ønsket tilstedeværelse på landnivå, men gjennom landkontor, og disse skulle stå friere til å samarbeide med andre partnerorganisasjoner eller interessegrupper enn det eksisterende organisasjonsform tillot.

 

Misjonsalliansen implementerer ikke lenger egne prosjekter, men jobber gjennom lokale partnere. Vi tror vi gjør dette best gjennom å støtte opp om strukturer og organisasjoner som er forankret lokalt, i og blant målgruppen for de prosjektene Misjonsalliansen støtter. En slik modell reflekterer våre verdier knyttet til likeverd og respekt for at folk er aktive aktører i egen utvikling. På den måten er vi med på å styrke sivilsamfunnet i Sør.

 

«Evalueringen viser at partnerne i Sør er like opptatt av det faglige og menneskelige fellesskapet som av pengene de mottar via norske partnere», sa Norad-direktør Jon Lomøy til Vårt Land i forrige uke som kommentar til den ovennevnte evaluering. Det kan vi bekrefte. Mange av Misjonsalliansens partnere etterspør kurs, opplæring og kompetansebygging mer enn penger, og det sier mye om seriøsiteten og ansvarsbevisstheten hos samfunnsbaserte grasrotorganisasjoner vi samarbeider med.

 

Det betyr imidlertid ikke at en direkte overføring av penger fra Norad til organisasjoner i utviklingsland (som Norad-direktøren antyder som en mulig løsning) skaper sterkere eierskap hos partnerne. Vår erfaring er at vi som en NGO og en sivilsamfunnsaktør er med og skaper trygghet og eierskap gjennom de tilbud av kompetanseskapende opplæring vi tilrettelegger. Dessuten gjør vi en jobb som garantist for at midlene benyttes på en god måte. Vi lærer hele tiden, og den læringen kommer partnerne til gode. Vi tror også at NGO-er som oss har et viktig bidrag i å knytte ulike organisasjoner sammen i nettverk som bidrar til samarbeid langt ut over det våre prosjekter legger opp til. I tillegg tror vi fortsatt på betydningen av å ha god kunnskap om lokale forhold, lokal kultur og språk.


Norad-direktøren har et poeng ved tanken på å sluse mer bistand direkte til partnere i Sør, siden så mye penger blir igjen i ulike ledd på veien fram. Men vi som en tilstedeværende NGO kan nå svakere og mer marginaliserte grupper og finne partnere som ikke oppdages av Norad.

 

Vi leter etter partnere som har sammenfallende interesser med oss, primært trosbaserte organisasjoner. De skal fortsette som seg selv, og vi skal ikke gjøre dem til «Misjonsalliansen-organisasjoner». Men vi kommer tettere på målgruppen når vi jobber gjennom slike lokale partnere - og uten å være en del av disse partnernes beslutningsorganer. Samarbeidet er bygget på tillit og er bærekraftig, og et viktig kvalitetstegn for disse lokale partnerorganisasjonene er evnen til å sikre at eierskap til prosjektet ligger hos målgruppen. Landkontormodellen gjør det dessuten lettere å trekke seg ut av et samarbeid dersom vi ser at en partnerorganisasjon utvikler seg i gal retning.

 

Andreas Andersen,
generalsekretær i Misjonsalliansen

Gå til innlegget

Med ønske om et bedre og mer rettferdig nytt år!

Publisert 2 måneder siden - 396 visninger

Vi har så vidt passert årsskiftet, og fremdeles hører jeg ekkoet av englenes «Fred på jorden blant mennesker Gud har glede i». Men det er definitivt ikke fred, og nyhetene bekrefter det til fulle. Likevel skal vi fortsatt kjempe for fred og rettferdighet i den verden vi lever i, og i 2018 skal vi rope enda høyere.

Sammen med flere aktører innenfor kirke og utdanning planlegger Misjonsalliansen en nyskapende fellesmobilisering for rettferdighet. Mange av oss har jobbet lenge med rettferdighet på ulike måter, og nå er tiden kommet for å inspirere, utruste og utfordre hverandre til å nå enda lenger i kampen for at Guds gode tanke om likhet og rettferdighet for alle skal få større gjennomslag her og nå - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Rettferdighetskonferansen skal finne sted i begynnelsen av november i år.


Dypest sett kan ingen instanser, land eller organisasjoner eller intet menneske bestemme eller vedta en allmenngyldig rettferdighet - uansett på hvilket plan det skulle være. Det er vanskelig å påvirke normer og prioriteringer i andre land. Men mange av oss ønsker å være med og skape det, vi vil kjempe for rettferdighet og virkeliggjøre det i små lokalsamfunn og blant sårbare og utsatte grupper. Sammen kan vi sette likhet og rettferdighet på agendaen, og sammen kan vi gjøre denne tematikken betydningsfull – både for oss som jobber i misjonsorganisasjoner og NGO-er og til syvende og sist også for sårbare og utsatte mennesker verden over.


Misjonsalliansen har nettopp startet arbeid i et nytt land og har utvidet engasjementet i Vest-Afrika til også å gjelde Sierra Leone. Vi har et nært og godt samarbeid med Metodistkirken i landet, og biskop John Yambasu, den øverste lederen i kirken, sier dette: - Bibelen forteller meg at Gud bare ønsker det beste for oss. Derfor er det utfordrende å leve midt i smerte, vanskeligheter og konflikter, i krig, ebola og ulykker. Mennesker går til grunne på grunn av uvitenhet, og mange mangler det aller nødvendigste. Når jeg ser ut av kontorvinduet, ser jeg mennesker som lever i smerte og fattigdom. Jeg ser barn uten barndom og ungdom som har gått glipp av utdannelse. På grunn av krig og konflikter! De fikk aldri muligheten. Som kristne kan vi ikke hvile - for vi er kalt til å gjøre en forskjell i verden.


Vi må la oss provosere av urettferdighet - av urettferdig fordeling, av at så mange fattige og sårbare rammes hardt av katastrofer og klimaendring, av at de som syr klærne våre i Kambodsja og Bangladesh tjener så altfor lite, av at millioner av barn ikke har nok mat og en trygg nok hverdag. Og vi skal bli opprørte over korrupte ledere som ikke leder godt og at penger forsvinner i dype lommer.


Når det er så mye urettferdighet og fattigdom i verden, skal vi sammen kjempe for det gode og bruke ressursene på de områdene der vi best kan bidra, og om mulig skal vi gi konstruktive dytt til politiske ledere, demokratiske prosesser og til lokale og driftige mennesker i små lokalsamfunn.


Jesus ble født under fattige kår, og fra første øyeblikk var det menneskene nederst på rangstigen, gjeterne på marken, som fikk høre englesangen og skulle inviteres inn i festen. Juleevangeliet vi nettopp har hørt handler om Gud som bøyer seg ned – som blir sårbar og avmektig og som stiller seg ved siden av oss. Gud holder seg ikke på avstand til lidelse og urettferdighet. Det skal heller ikke vi gjøre! Helge Simonnes, vår nye styreleder, sier det slik i siste nummer av Tsjili, Misjonsalliansens magasin: - Det mest grunnleggende jeg kan si om min tro er at Gud vil oss vel. Men han har lagt verden i våre hender, og i vår verden er det mye som ikke er bra. Lidelsen vil alltid være der. Men vi kan være instrumenter for det gode, og vi kan gjøre noe med det onde.

Godt nytt år!


Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen

Gå til innlegget

Rettighetsbasert tilnærming i et lovløst land

Publisert 3 måneder siden - 438 visninger

Den politiske opposisjonen i Kambodsja er avsatt, handlingsrommet til det sivile samfunn er innstrammet, og dette har skjedd på kort tid og tilsynelatende uten en eneste reaksjon. Det viser hvor sårbart et demokrati kan være når landet bærer på en historie slik som Kambodsja.

Å kalle Kambodsja for lovløst er kanskje en overdrivelse, men den siste tids hendelser i landet, med nedleggelser av uavhengige aviser og radiostasjoner og oppløsningen av det største opposisjonspartiet, har uansett skapt utfordringer.


En rettighetsbasert tilnærming i utviklingsarbeidet forutsetter at det finnes en ansvarlig myndighet. Misjonsalliansen jobber med mennesker på grasrotnivå for å gjøre dem kjent med hvilke rettigheter de har i henhold til nasjonale lover og internasjonale avtaler. Vi hjelper dem med å organisere seg og gir ledertrening og kursing i planlegging og gjennomføring av prosjekt. En lokal organisasjon har større tyngde i møte med myndighetene, og sjansen for å bli hørt og å få gjennomslag øker. Vi hører ofte at uten denne assistansen fra Misjonsalliansen ville de ikke hatt mot til å bringe saker fram for de rette myndighetene.


Samtidig med arbeidet på grasrotnivå er det nødvendig også å jobbe med dem som er ansvarlige for å levere gode tjenester til innbyggerne. Rent vann, trygge skoler og et godt helsetilbud er det til syvende og sist myndighetene som må sørge for. Uten at disse er med på laget har velmente utviklingsprosjekt en tendens til å bryte sammen når bistandsorganisasjonen trekker seg ut og midlene stopper opp. Gjennom talsmannsarbeid blir myndighetene gjort oppmerksomme på hvilket ansvar de har. Noen ganger er det manglende informasjon som gjør at tjenestene uteblir, men av og til er det direkte unnlatelsessynder som ligger til grunn. Misjonsalliansen kan bidra med økt kunnskap og kapasitet for lærere og helsepersonell, og i partnerskap er vi med og bygger for eksempel nye klasserom og vanntårn.


Men hva gjør man når myndighetene uteblir eller mangler legitimitet i lokalbefolkningen?


Kambodsja har i mange år hatt en sterk sentral myndighet. Bestemmelser blir gjort uten å konsultere med dem som blir direkte påvirket. Ofte har høytstående politikere næringsinteresser som blir favorisert fremfor interessene til menigmann. Ulovlig hogst av verdifullt tømmer fra skoger som skulle komme lokalbefolkningen til gode forekommer daglig. Fattige bønder som mangler dokumenter på at de eier jorda de har driftet i generasjoner, blir tvangsflyttet fra gården fordi en forretningsmann med de rette forbindelsene trenger mer alburom. Skoler og helsestasjoner får ikke de ressursene de trenger fordi avstanden til de som bestemmer i Phnom Penh blir altfor lang og pengene har en lei tendens til å forsvinne på veien.


En prosess med å flytte bestemmelsesansvar nedover i det politiske systemet og ut i provinsene og kommunene er blitt trenert - sannsynligvis for å unngå at kontrollen forsvinner ut av statsministerens kontor.


Årets lokalvalg var en tankevekker for regjeringspartiet da opposisjonen fikk nesten halvparten av stemmene. Mange kommuner gikk fra å være styrt etter ønskene til de sentrale myndighetene til å ha en ledelse som lyttet til folket lokalt. Å overføre ansvar og ikke minst penger til disse var en for sur pille å svelge. Løsningen har vært en gradvis innstramming av handlingsrommet til det sivile samfunn. Enhver aktivitet som en organisasjon skal gjennomføre må godkjennes av myndighetene. Radiostasjoner og aviser som har vært kritiske røster er blitt stengt.


I tillegg har man gått løs på politiske motstandere. I fjor sommer ble en høyt respektert samfunnsanalytiker skutt på høylys dag, kort tid etter at han hadde diskutert offentlig en rapport som avdekket forretningskonglomeratet som statsministeren og hans familie kontrollerer. En fattig bonde er blitt dømt for mordet, men de fleste mener at det er myndighetene som står bak. Ledelsen til opposisjonspartiet er enten i eksil eller i fengsel, og det toppet seg midt i november da høyesterett etter utildekket press fra myndighetene oppløste hele opposisjonspartiet. Partiet som hadde fått nesten halvparten av stemmene i siste valg mistet dermed alle plassene i parlamentet og i lokale styringsorganer.


I en slik situasjon er det mer enn noen gang viktig å bygge et sterkt sivilsamfunn. Menigmann må kunne kreve å bli hørt og bli tatt hensyn til. Det er en menneskerett å få være med og velge hvem som skal styre både nasjon og kommune.


Bistand er ikke veldedighet. Dette er snakk om rettferdighet.

Gå til innlegget

Å holde det man lover

Publisert 4 måneder siden - 1658 visninger

Norges klimabistand til utviklingsland har de siste tre årene gått ned med nesten to milliarder kroner. Fattige utviklingsland får ikke pengene de er lovet til klimatilpasning og forebyggende tiltak. Fattige bønder rammes allerede hardest. Nå trenger de ditt engasjement.

I går, mandag 6. november, startet FNs klimaforhandlinger for 2017. COP23, som er det formelle navnet på møtet, finner sted i Bonn i Tyskland. Her møtes politikere fra ulike deler av verden så vel som representanter fra forsknings- og næringslivsmiljøer og ikke minst aktører fra sivilsamfunnsorganisasjoner.


Parisavtalen som trådte i kraft november 2016 og som skal gjelde fra 2020, har som mål å hindre en global oppvarming på over 2 grader. For, om mulig, å beskytte verdens sårbare land mot ekstremvær, tørk og flom, og for å sikre alle mennesker mat og rent vann, kreves det at vi sammen står opp og bidrar. Utslipp av klimagasser må reduseres kraftig, og verdens rike land må trappe opp nasjonale mål innen fornybar energi, energieffektivisering og bidra til vern av regnskog og til klimafinansiering.


Klimaendringene rammer de fattigste ekstra hardt, og de har i liten grad vært med på å skape problemene selv. I Misjonsalliansen merker vi det aller mest på Filippinene, i Vietnam og Kambodsja. Været er mer og mer uforutsigbart. Tørketiden varer lengre og regntiden er kraftigere. I Mekong er også saltvann fra havet et økende problem i jordbruket. «Før visste vi hvordan vi skulle forholde oss til årssyklusen», forteller Thu (50) i Mekong «Før kunne vi klare to risavlinger i året, nå klarer vi ikke en eneste avling fordi jorda er for salt». Resultatet er usikker inntekt, større sårbarhet og at folk flytter til storbyene. Misjonsalliansen jobber derfor tett sammen med lokale bønder slik at de kan finne nye inntektskilder og få en sikrere fremtid.


For å tilpasse seg slike endringer trenger de sårbare og fattige landene hjelp. De rike landene har lovet å bidra med 100 milliarder dollar hvert år til et tilpasningsfond som ble opprettet under Kyotoavtalen. Fondet skal brukes til å finansiere klimatilpasning og utslippskutt i utviklingsland. Svært mange land som rammes har ikke råd til å gjøre forebyggende tiltak for å redusere konsekvensene av naturkatastrofer på egenhånd, og fattige land klarer heller ikke å redusere utslippene uten hjelp utenfra.


Det er meningen at ressurssterke land skal gå sammen for å investere i klimatilpasning og forebyggende tiltak i utviklingsland. Slike tiltak kan spenne bredt fra kostnadstunge prosjekter på infrastruktur som demninger og diker, til enklere tiltak som livreddende svømmetrening.
Hensikten med en klimautjevning er blant annet at fattige land skal få mulighet til å bygge opp landet sitt etter naturkatastrofer og kunne få gode systemer for rent vann og vannlagring. Utviklingslandene har imidlertid ikke fått bekreftelse på at de nødvendige pengene kommer. En rapport som ble lansert i forrige uke av Forum for Utvikling og Miljø, Regnskogfondet, WWF og Kirkens Nødhjelp viser at Norge bidrar mindre og mindre til klimaregnskapet. Det samme gjør mange andre land. Dette rammer til syvende og sist de fattige.


I forbindelse med Paris-avtalen har alle land meldt inn mål på klimatiltakene. De økonomiske bidragene dekker bare 1/3 av behovene som er meldt inn, og mange utviklingsland har satt seg klimamål som avhenger av at de får den nødvendige støtten utenfra som er lovet. Med dagens teknologi og varslingssystemer er det enklere å forutse hvem som vil rammes, når de rammes, og vi kan være mer presise med hjelpen vi gir. Likevel ligger vi etter for å kunne nå Paris-avtalens viktige mål. Hvis klimaavtalen fra Paris skal bli en suksess må alle bidra som de har lovet, og verdens totale utslipp må reduseres.


Det er et dårlig tegn at Norge nå kutter i klimabistanden. Norske politikere trenger å høre at folk bryr seg og er engasjert. Vi som kristne har et spesielt ansvar. Det handler om å ta vare på skaperverket, og det er også en diakonal oppgave å støtte fattige som rammes hardest av klimaendringer. Klimapolitikk skjer ikke bare på COP23. Ditt klimaengasjement er viktig hver dag - i nærmiljøet, i menigheten og på jobben. Du trengs!

Gå til innlegget

En besværlig ordning

Publisert 7 måneder siden - 758 visninger

Det som er lettest å selge inn er ikke nødvendigvis det beste.

Vårt Land hadde fredag 11.august en firesiders artikkel om en mann som skal kjøre motorsykkel fra Norge til Indonesia - for å besøke fadderbarnet sitt, en jente på 13 år.

 Bakgrunnen for reiseprosjektet er en sterk og personlig livshistorie og er en reise som både handler om geografiske avstander og behovet for trygghet i indre rom, og den viser på en fin måte hva et personlig engasjement for andre kan føre til. Så langt er artikkelen god og lesverdig. I følge artikkelen besøker 70 av Plan Norges 136 000 faddere sine fadderbarn hvert år, og det som undrer meg er at kommunikasjonssjefen i Plan Norge så tydelig sier at dette er noe organisasjonen oppfordrer fadderne til.

Misjonsalliansen har hatt fadderordning i snart 60 år, og vi har i årenes løp vært gjennom mange prosesser og endringer vedrørende måten ordningen har vært drevet på. Vi har først og fremst ønsket at sårbare mennesker og fattige lokalsamfunn skal få endrede liv og lysere framtid. Men Misjonsalliansen har også vært barn av sin tid, og vi har tidligere gitt mulighet, ja, oppfordret givere og faddere til å besøke fadderbarna sine og sende gaver til jul og bursdager. Når vi for flere år siden avsluttet denne formen for nærkontakt med fadderbarna og gikk fra individuelt til kollektivt fokus på ordningen vår, henger det sammen med flere ting.

Fadderordningen hos Misjonsalliansen er en innsamlingsform og ikke en prosjektmetode. Det er verken bærekraftig eller rettferdig at en fattig familie i en sårbar og elendig slum hadde forretter og privilegier som nabofamiliene i samme slum ikke hadde. Det måtte ha føltes urettferdig for en fattig jente når venninnen i naboskuret hadde fått en dukke i julegave fra fadderen i landet langt borte - eller når den samme lille jenta stirret på nabofamilien som fikk besøk av store hvite mennesker.

Fadderordningen er for oss en finansieringskilde til gode og langsiktige bistandsprosjekter som kommer hele lokalsamfunn til gode. Joda, gutten, han som det henger bilde av på kjøleskapet, han er en virkelig person av kjøtt og blod og bor i et av våre prosjektområder, og både han og alle vennene hans får hjelp av fadderordningen. Foreldrene og alle de som aldri blir med på noen bilder, de får også hjelp. De får ikke bare rent vann, sunnere ernæring, bedre skoler og dyktigere lærere. De får også tilgang til kurs og opplæring og muligheter for inntektsbringende arbeid, og den dagen Misjonsalliansen forsvinner fra stedet, er de blitt i stand til å klare seg selv. Det er bærekraftig.

Vi må på den ene siden forstå at mennesker vil realisere drømmer og ha noe annet og mer eksotisk å legge ut på sosiale medier, men dette har ikke noe med bistandsarbeid å gjøre og vil neppe være til hjelp i prosjektarbeidet. Giverne skal ikke gi retningslinjene for bistandsarbeidet, og det som er lettest å selge inn er ikke nødvendigvis det beste.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Roger Christensen kommenterte på
Hva får deg til å tro hva du ikke tror?
2 minutter siden / 255 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Universitetets utdanning av religiøse ledere
11 minutter siden / 146 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Hva får deg til å tro hva du ikke tror?
13 minutter siden / 255 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Hva får deg til å tro hva du ikke tror?
21 minutter siden / 255 visninger
Peder M.I. Liland kommenterte på
Kagames stille krig mot eksilrwandere
22 minutter siden / 96 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Hva får deg til å tro hva du ikke tror?
29 minutter siden / 255 visninger
Ragnar Kristoffersen kommenterte på
Behovet for å opponere
36 minutter siden / 1148 visninger
Trond Bollerud kommenterte på
KrFs vanskelige avveining
rundt 1 time siden / 1652 visninger
Ragnar Kristoffersen kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 1 time siden / 2292 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Hva får deg til å tro hva du ikke tror?
rundt 1 time siden / 255 visninger
Sølve Nicolay Thobro Lauvås kommenterte på
Fylla har ikke skylda. Ansvaret er vårt
rundt 1 time siden / 214 visninger
Les flere