Andreas Aarflot

Alder: 90
  RSS

Om Andreas

Biskop emeritus

Følgere

Et vingeklippet Kirkemøte?

Publisert rundt 2 måneder siden

Kirkerådet behandler denne uken et revidert utkast til ny Kirkeordning for Den norske kirke, etter at høringsrunden ble avsluttet i desember. I hovedsak følger utkastet opp det fremlegg som ble sendt ut til høringsinstansene.

Men på ett avgjørende punkt har forslaget gjort en endring som er egnet til å skape usikkerhet om Kirkemøtets reelle myndighet som kirkens øverste organ. I det forrige utkastet ble Kirkemøtet omtalt som Den norske kirkes «øverste representative, besluttende organ», og i saksfremstillingen ble det pekt på at dette var for å tydeliggjøre at møtet har den avgjørende retningsgivende normgivningskompetanse for alt kirkens arbeid. Det har i hele det forutgående arbeid med kirkereformen vært en forutsetning at statens tidligere lovgivningsmyndighet i kirkesaker blir avløst av Kirkemøtets styringsmyndighet når Den norske kirke blir selvstendig.

I det siste utkastet som Kirkerådet behandler denne uken er imidlertid det viktige ordet «besluttende» sløyfet. I saksfremlegget vises det til at Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon har ment at dette ordet er «unødvendig», og at dette har blitt fulgt opp av et stort antall høringsinstanser.

Men det store spørsmål blir da om fremlegget som skal behandles av Kirkemøtet i vår faktisk innbyr til en umyndiggjøring av Kirkemøtet som kirkens øverste instans når det gjelder å fastsette den rettslige ordning for kirken. Det henvises til at en rekke av Kirkemøtets oppgaver er fastsatt i paragraf 35. Men disse oppgaver, som i stor grad er videreført fra den gjeldende Kirkeloven. kan oppfattes som en avgrensning, slik at Kirkemøtet ikke har myndighet ut over det som er uttrykkelig nevnt. Spørsmålet som reiser seg blir da: betyr endringen at Kirkemøtet ikke har den øverste besluttende myndighet i kirken? Det vil være underlig hvis Kirkerådet med det siste fremlegget til Kirkeordning skulle innby Kirkemøtet til å avskjære sin egen innflytelse på Den norske kirkes rettslige orden.

Gå til innlegget

Bygger på menighetene

Publisert 3 måneder siden

Det er grunn til å gi honnør til sekretariatet og Kirkerådets medlemmer, som har lagt frem et utkast til ny kirkeordning.

Etter mye utredningsarbeid og grundige drøftinger har Kirke­rådet i høst hatt ute til høring sitt forslag til en helhetlig Kirke­ordning for en selvstendig folkekirke, slik den er blitt etablert gjennom de vedtatte endringer i Grunnloven. Det er grunn til å gi honnør til sekretariatet og Kirkerådets medlemmer, som har lagt frem et utkast som både tar hensyn til den historiske arven som Den norske kirke bygger på, og de nødvendige krav til en kirke som skal stå på egne ben med en bærekraftig rettslig utforming. Det er noen vesentlige prinsipper som markeres gjennom de paragrafer som er utformet:

For det første slår ordningen fast det åpenbare faktum at en kirke ­består av ­menigheter, som utgjør grunnvollen i kirke­organisasjonen. Den viser også at kirkeordningen springer frem av s­amlingen i det gudstjenestlige fellesskap, hvor kirken «utrustes og sendes slik at kirken kan virkeliggjøre sitt kall til å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke». (paragraf 4) Dette ivaretar at Den norske kirke også er et trossamfunn med en egen identitet som «de helliges samfunn», slik kirkens trosbekjennelse uttrykker det. Samtidig legges det vekt på sammenhengen mellom grunnplanet og kirken som en landsdekkende organisasjon. Det er et ubrytelig fellesskap mellom menighetene og kirkens øvrige organer, slik at delene og helheten utfyller hverandre og arbeider for de samme mål: «soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke og kan ikke løses fra denne» ( paragraf 6).

For det andre tar den foreslåtte Kirke­ordning vare på den gjeldende tradisjon med Menighetsrådenes selvstendighet i utøvelsen av sine oppgaver. Her har forslaget bare videreført den ordning som har vært gjeldende siden den f­ørste ­menighetsrådsloven ble vedtatt for snart 100 år siden. Det dreier seg fortsatt om den gylne regel at rådene skal «ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet», med en ­oppregning av viktige menighetsbyggende opp­gaver (paragraf 20). Det er også ført videre en ordning med Fellesråd, som på vegne av soknene skal ivareta en rekke praktiske opp­gaver for å underbygge og lette menighets­rådenes ­arbeid. Men ordningen legger ingen ­grenser for menighets­rådenes juridiske selvstendighet som egne rettssubjekter. Det er fortsatt menighetene som er kirkens grunnenhet (pragraf 25).

For det tredje legger Kirkeordningen det helt nødvendige juridiske grunnlag for kirkens ledelse, at det demokratisk valgte Kirkemøte blir definert som «Den norske kirkes øverste representative og besluttende organ» (paragraf 10). En rekke av Kirkemøtets oppgaver blir regnet opp i paragraf 36, og her er det også i stor grad tale om en videreføring av oppgaver som Kirkemøtet har hatt siden opprettelsen i 1984. Men en selvstendig kirke må ha et juridisk kompetent organ som kan lede hele organisasjonen.

For det fjerde er det levert gode f­ormuleringer til å fastslå det som skal ­utgjøre det teologiske grunnlag for Den norske kirke (paragrafene 1–8). Det er sentrale prinsipper om bekjennelsen og menighetsforståelsen, om dåpens ­betydning som grunnlag for medlemskap og om tjenestefellesskapet mellom leke og vigslede personer. Hvis Kirkemøtet til s­våren holder fast på de prinsippene som er nedfelt i forslaget fra Kirkerådet, vil Den norske kirke være godt rustet til å møte utfordringene som selvstendig ­folkekirke i fremtiden.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
25 dager siden / 2652 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
13 dager siden / 2507 visninger
Den uønskede debatten
av
Berit Hustad Nilsen
30 dager siden / 2467 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
6 dager siden / 2282 visninger
Monica Mæland, sover du?
av
Linn Slette
29 dager siden / 1902 visninger
Tåkefyrster i skoddeheimen
av
Jarle Mong
rundt 1 måned siden / 1587 visninger
Uttalelsen er et veiskille
av
Gyrid Gunnes
28 dager siden / 1435 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere