Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

Alder:
  RSS

Om Anne Elisabeth Skogøy

Sykepleier. Bredspektret kristen bakgrunn gjennom livet. Interessert i språk, historie og idéhistorie. Analytisk, praktisk og med et snev av kreativitet. Er interessert i nye tanker, sammenhenger og helhet. - Forankret i de evige sannheter og Universets livslover samt Skaperen selv. Grunnpremiss: Biologisk teologi - jfr "Skapt i Guds bilde". Helhet ånd, sjel og kropp. Samt at Gud har vist hvem han er gjennom historien, - både i individ, samfunn og i skaperverket. Innerste kjerne og essens vist i Det nyfødte barn - født inn i Guds verden (tilbakeført på Golgata til under Guds herredømme) - og gjennom svangerskapet forankret til Skaperen ved paralleller til den treenige Høytidssyklusen. Vår-Pinse-Høst. Ved å skape Mennesket som ett uttrykk for seg selv har Gud armert sitt Nærvær og sin Bolig inn i selve grunnfjellet. Mitt ønske er personlig å kjenne Gud samt å bidra til å gjøre Ham kjent. Og at evolusjonsteorien kan møte sin overmann ved at vi finner tilbake til Skaperens egen signatur på sin eksistens. - "Reformasjon tilbake til våre røtter". Jeg ser dette som dypest sett i tråd med Luthers kjernevers: Hab.2.4b: "Men den rettferdige ved sin tro skal han leve." Jeg ser pinsens budskap som summen av Guds vilje: Loven innblåst med Ånden. Både óg. Fra stenhjerte til kjøtthjerte - med loven som grunnleggende skrog; Jesus som masten og Åndens livspust som den som gir vind i seilet. Om livsbåten er liten eller stor; at "Jesus har grepet min hånd". Ble barnedøpt - har aktivt invitert Gud/ Guds Ånd inn i livet mitt - er voksendøpt. Det siste med bakgrunn i: A) GT: Hærfører Naamans respons og dåp (neddykket x7) i Jordan (2.Kong 5.10); B) Evangeliene: Jesu egen dåp (Matt 3.) C) NT: Paulus brev til Romerne: 6.1 ff. v.4: "Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden - for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet - slik skal også vi vandre i et nytt liv." Min erfaring var at Ånden uventet inviterte meg til samtale, tur og dialog, - undrende - bekreftet med mannakorn ang. da Jesus oppsøkte og samtalte med Emmausvandrerne. I nysgjerring, åpen tro ble temaet introdusert: for meg "Dåp". Mitt spørsmål om begrunnelse for voksen dåp ble erfart gitt som de tre nevnte skriftsteder. For meg kairos- og rhemaord jeg valgte å følge.

Følgere

Kron Ham – Kron Ham –Kron Ham. Kron Ham Allheims Drott

”Så kommer dagen da alt hat skal smelte.  Som sne og is for sol og sommervær.
Da faller Satans makt da skal hans velde, gi tapt for frelsens stridsmenn for Guds hær.  Med jubel skal de høste hva de sådde.  Og salige få se ham som han er.”

 

”Å hellig håp, å sanne sikre løfte.  Fra Ham som aldri skifter sinn og art.
Er natten lang, er kampen full av kvaler – som Morgenstjernen lyser løftet klart. 
Det er Guds eget ord: du skal har trengsel – men kjemp frimodig, Se, Jeg kommer snart”.

En kjent og kjær salme – med 1. vers lydende som ”Guds Menighet er jordens største under”.

Sangstrofene kom til meg rett oppunder toppen av Keiservarden – Bodøs Byfjell.
Det var i skumringstimen på kvelden (erev) Basundagen i 2017.  Og jeg kjente på håp.
-----------


Noen år tidligere hadde jeg startet en uventet vandring med Vårherre der jeg opplevde at Gud begynte å tale til meg på nye måter.
Derfor: I tro til Gud – med en hjertet åpent fremfor Gud, sammen med de Pauli ord overfor mennesker om at:  - Jeg tror ikke om meg selv at jeg ”har grepet det.” (Fil 3.1ff).  - skriver jeg denne artikkelserien.  - Så langt jeg ser og så langt jeg er kommet.  - Noen lange linjer, - noen detaljer.
Til oss alle til alle tider: 
”Spis fisken og spytt ut bena” om det er noe man ser ulikt på, - så langt som vi hver og én ser frem til nå og mens veien åpnes for oss skritt for skritt.”
----------

Jeg havnet etter hvert i en situasjon der jeg samtidig – parallelt fikk mulighet for å vokse i både kunnskap og kjennskap tilknyttet det hebraiske urspråket.

Ved følgende:

1) Hebraisk grammatikkundervisning på internett via Universitetet i Jerusalem. 
2) Samtidig og litt i forkant fikk jeg tilgang på en undervisningsserie via kristen-messiansk- jødisk forkynnelse, basert på Alef - Tav / Alfa og Omega - de bibelske bokstavene/ begrepskonseptene.  Det ble utrolig interessant.  Samtidig og utfyllende trosopplæring.
3) Samtidig opplevde jeg at Gud la ned i mitt hjerte å begynne å sette meg inn i den jødiske basis for sin skriftforståelse; inklusive å markere/ levendegjøre de 3 høytidene.

Basundagen ved innledning til høsten ble for meg ett av årene en stor opplevelse. 

Jeg visste ennå lite hva den handlet om, men kjente jeg skulle bruke kvelden innfor Gud.  Med en viss spenning og nysgjerrig forventning erfarte jeg at jeg skulle stelle og pynte meg i sommerlig kjole.  Klar innfor Gud tok jeg frem gitaren og spurte: ”Hva nå”?  Hva skal kvelden fylles med?”
I det samme eksploderte det i min ånd: 
”Kron ham,  Kron Ham, Kron Ham
– og med Sigvart Dagslands sangversjon i minnet – fulltonende:
”Kron Ham Allheims Drott.” 
(Tekst: Edward Perronet født i Sundridge i Kent i 1726).

Det var en uforglemmelig stund der jeg stod innfor Gud og sang, og det ble levende  for meg at dagen er knyttet til Åpningen av Livets Bok og Lammets Bryllup i himmelen.

Åp. 4-5:  Spesifikt vers 12-14: 
”Verdig er Lammet som ble slaktet; – til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse”.
Og hver skapning som er i Himmelen og  på jorden og under jorden - og de som er i havet og alt som er i dem – hørte jeg si: 
”Velsignelse og æren og prisen og makten tilhører Ham som sitter på tronen og Lammet i all evighet”.
Da sa de 4 livsvesener:  ”Amen”!
Og de tjuefire eldste falt ned og tilba Ham som lever i all evighet.

Med takknemlighet til mennesker i min bakgrunn og oppvekst – alt fra læstadiansk miljø, variert kirkeliv og misjonsaspekt, har jeg lært å elske – samt også ”å frykte for” å potensielt å miste gjennom pakt med synd – selve Gudsnærværet i mitt hjerte og liv.
- Et sprukkent kar med tabber, feil og mangler, men med en stor og nådig Gud som gir 2.chances.  Samtidig med en dyp tillit til  Gud; Hans trofasthet og Hans evige kjærlighet.

Stor takk bl.a også til Den norske Kirke og arrangementet ”Nordland Musikkfestuke” som år etter år har velsignet byen med uforglemmelige opplevelser; så som:

*Fiolinkonsert på toppen av Byfjellet v/ Arve Ellefsen og med sensommernattens vidunderlige utsikt over hav og alle blåner.
*Trompetkonsert Ole Edvard Antonsens ytterst utpå Nyholmen/ Skansen i innseilingsleia; -avsluttet ved +/- midnattstimen med basunstøt fra sør-innkommende Hurtigrute. 
*Domkoret m/ fantastisk konsert i Bodø Domkirke der latinsk tekst og vidunderlig melodi plutselig blir velsignet fylt med oppkomme av Åndens indre flomelv av Nærvær;  - der jeg overveldet leter opp teksten for å finne ut Hva synger de egentlig;  - Hva annet var det enn: ”Verdig er Guds Lam” – jfr. Åp.boken.  Bekreftet ved Guds Hellige Ånd i mitt eget indre menneske.  Fra den Gud som bekrefter hvert menneske med ordene sagt til Jesus:  ”Dette er min sønn/datter;  Den elskede.  Jfr. Alle som tar i mot Ham, gir Han rett til å bli Guds barn.

Med minner om barndommens sangopplevelse i aspirantkor på Allehelgenssøndag;  sammen med ungdomskoret og de voksne i Domkoret – akkompagnert av strykerorkester:  Sammen i et fulltonende kor:  ”Den store hvite flokk å se.” 
Uforglemmelige inntrykk med smak av himmel og evighet.

Minne også om kjøring langs Vestlandet og i praksis det meste av Pilegrimsleia. 
- Inklusive Gulatinget med 22 hvite marmorsteiner - bokstaver - som ryggrad/ ryggdekning for de som talte til folket.
Vårt gamle Storting med monumentalt utsende ved plattformen - som 22 hvite tangenter – 3 fulltonende, treenige skalaer -  lagd til 1000 års Jubileumsmarkering for kristningen av vårt land. 
Fantastisk gudsinspirert kunst. 

Vår Nasjonalskatt og åndelige Arv.

Høstfestene omhandler Innhøstningstiden; Den 1.-22.(23) i den 7. mnd. 

Åpningen av Livets Bok på den 1. dag i den 7. mnd.  Dvs. 1.Tishri – den ”to-døgnsdagen” som er nymånedag og dagen kjent som ”ingen kjenner dagen eller timen”.
 
Med 8-9 mellomliggende dager med mulighet for lokal/nasjonal ”opprydding og årlig felles tid for fotvask”, før soningsofferet og Guds evaluering/endelige dom på Den 10 dag:  Yom Kippur.
Det røde båndet på døren ble etter historisk sigende mirakuløst hvitt, da presten innfor Gud hadde gitt soningsofferet for synd.  Som tegn på Guds aksept – jfr: ”Om deres synder er røde som blod, skal de bli hvite som sne”.

Deretter 5 mellomdager frem til de symbolske Offerdagene:
Løvhyttefesten i 7dg fra 15.Tishri 
Og avsluttet med Festen Simchat Tora den 22. 
- Feiring og glede over Guds inspirerte ord fra Faderens hjerte, skrevet med Hans egen finger på Sinai.  
7- dagersfesten assosieres med ofringen av 70 okser. 
Guds gjennomførte 70-tallssystem er altså også inklusiv del av de 7 løvhyttedagene. 

I spennet mellom konseptene Alef – Ayin, med tallverdi 1-70, ligger samtidig Kunnskap – Innsikt.
Etterkrigstidens generasjon i full modenhet.  Palestinamandatet fra 1.VK fullbrakt.  (29.11.2017 / 14.5.2018).
Fra 1948-2018. 
Fra Adam – Abraham var det 1948 år. 
Vi lever på flere vis i Tidens Fylde dette året. 

Men frihet i ”Ja, takk – begge deler.  
Fundament og Overbygning, med Åndens vind til seilet”.

Vel vitende om den risiko jeg tar ved å tale ut slik jeg for tiden gjør:

Er det en profetisk fundert gylden anledning nå denne våren 2018? 
Til Re-setting av Kirkeåret?  "Back to default position/  Guds fabrikkinnstillinger".

Til start ved Påsketid den 1.1. i Guds egen opprinnelige kalender dvs 1.-22.Nisan.
Dernest Pinseuka 3-10.Sivan.  
Tilslutt Lammets Bryllup,  Innhøstningsfesten samt Feiring av Lovens gave den 1.-22. Tishri.

Deretter ny skriftlesningssyklus: 
I begynnelsen skapte Gud Alef - Tav himlene og jorden. I. Mos 1.1.ff. 
I begynnelsen var Ordet – ordet var hos Gud og ordet var Gud. Joh.1.1ff.

Med oppmerksomhet på alle 3 regale høytider - 
og med Pinseuka som Summen av vår og høst-markeringer.

Med det mirakuløse oljeunder underveis i Hanukka 25. i mnd nr 9 (Kislev) som Unnfangelsesuke? 
Som sammen med parallell Unnfangelsesuke tilknyttet den 25. i mnd nr 3. (Sivan)?
Disse sammen blir så langt jeg kan se de to tidene for Guds mirakuløse inngripen; tilknyttet og sammen: først Johannes så Jesus.

I tro til at ”Han som begynte en god gjerning i oss skal fullføre den inntil vår Herre Jesu Kristi dag.”

I tro til en Voksen Menighets kapasitet til endring og ”solid kjøttmat” og styrket trosopplæring.
Med basis i Guds eviggyldige ordinasjon om å komme inn for Hans Ansikt 3 ganger om året.  Ved aktiv - og til rett tid - markering av ”Herrens 3 Høytider.”

I kjærlighet til alle de som møter Evolusjonslærens feilaktige dogmer og faller fra Guds Rike.

I anerkjennelse og takk til Guds Ungdommelige Brud – det jødiske folk – i deres trofasthet  til å holde fast ved Guds evige lov og forordning. I gode og onde dager.

I trofasthet til Gud som elsker både sin Ungdoms Hustru, sine globale Barn og sin Modne Brud med en evig kjærlighet.

I kjærlighet til muslimske verden som i Underkastelse kjemper med sin forståelse av Skriftene.

Til det Sekulære Samfunn som ikke klarer å leve ærlig  i spennet Svikt – Svik, - som ikke tør å leve etter loven.
Fordi de ikke kjenner Gud og Hans grunnleggende plattform av nåde.  Også ved Faderen i GT.

Med ønske om slutt på krig, fordrivelse, nød og død.  En tilsynelatende uløselig global strid.

I erkjennelse av at Gud velsigner, utruster og fullbyrder sine veier til frelse i trinnvise faser.

I anerkjennelse av Jesu åpenbaring til Johannes:
Åp.1.1.ff. og v8:
”Jeg er Alfa og Omega - Begynnelsen og Enden - sier Herren. 
Han som ER og som var og som kommer.  Den Allmektige”.

---------


Er vi nå i Tidens fylde for 2.gang?
Tiden for Gjenopprettelse av alle ting?
Ånden og Bruden sier: ”Kom Herre Jesus, Kom”.

Med basis i Guds kjærlighet, til liv i frihetens fullkomne lov og med basis i Guds Visdom:

Hva er vår del, vår mulighet og vårt ansvar i det store bildet?

Hva mener Faderen selv – all jordens Opphav, Herre og Gud.

Er dette Den norske Kirkens ”kairostid”?  

I fred og til global fred.

 

Publisert Vårt Land/ Dagen 8.1.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Sann tro og Det evige Livstre.

Publisert 16 dager siden - 156 visninger

Den iboende dualismen. "Den ultimate løgn" samt "Jerusalem som møtepunkt mellom himmel og jord".


Helhetlig tenkning med bakgrunn i de aktuelle problemstillingene i dagens verdensomspennende krig med røtter og utspring i Midt - Østen. 
Mitt ønske om "dråpens bidrag til fred" i "det opprørte hav".
______
Skaperverkets problem og smerte ved dualismen i sin grunnleggende eksistens. 
Lys og mørke i både englenes og menneskets natur.
Guds vei til forløsning gjennom å forankre sitt liv i Ord og Ånd.
Jfr. at Gud vil ha sanne tilbedere - et påfødt hjerte -  v/ Vann og Ånd.
-------
Hvordan kan vi vite at den evige Gud og Skaper har vist sitt Sanne Ansikt i Kristus Jesus ?  - Vist ved Skaperens vilje til selv å dø for at Hans fiender skulle vinne det evige og varende Livet.
------
Hvordan kan et Sekulært Samfunn som daglig lever i spenningsfeltet "Svikt - Unnlatelser - Unnfallenhet - Svik",   finne tro og tillit til sin Skaper?
Gjennom:
1)  
"Den treenige Høytidssyklus" - som samsvarer i tidsutvikling med menneskets egen fosterutvikling.
2)
"Unnfangelsesuken for Lysmiraklet"/ Gjenreisningen av Templets Alter? 
- Hanukka - som i praksis oftest feires ved juletider.
-------
Kan "Reformasjon tilbake til våre røtter" sette både Gud og mennesker inn i sitt rette perspektiv samt bidra til forståelse av den pågående søken etter sannhet?
-------
Kan Kristen gudstilbedelse bidra til at Jødenes lydighet vedrørende å holde Guds påbud i hevd - å komme frem for Guds Ansikt i Jerusalem ved disse 3 årlige Høytider - Herrens Høytider - bidrar til fred om Tumleskålen/ Løftestenen?

Kan vi la være å følge Guds opprinnelige påbud - og som rett forstått og i sammenheng er Mysteriets fulle forståelse?  Til liv - i stedetfor ultimat krig og død...

__________
Reposting av to kjerneinnlegg postet for tett - som dypest sett hører sammen og i helhet med mine artikler.
Nå som del av en større helhet mellom de 1+4 globale parter:
Hedenskap og tilbedelse av de gamle guder v/ De falne englene.
Sekulære. Jøder. Kristne. Islam.

Kan vi sammen finne veier til fred om vårt Opphav og Nøkkelen til vår universale sammenheng?  Et evig liv i en sann tro til Det evige Livstre.
-------------------------

1) 
Den ultimate løgn                                                                                                                2.1.2018

Jesus sa selv at "Djevelen er en Løgner fra begynnelsen" -

1.Mos 3.4:

Da sa slangen til kvinnen: "Dere skal slett ikke dø".

Er troen på et evig og varende liv i helvetes pine den ultimate løgn som får mennesker til å ikke klare å forholde seg til Gud?

 

- Troen på at Gud er "grusom" og urimelig

- for urimelig til at han kan finnes ovehodet.

Derfor må de forkaste både Gud og de mennesker som elsker men også frykter Gud - selv om de ikke forstår eller kan alt, men i Kristus - Ham - Yeshua HaMashiah - av hjertet forsøker å gjøre sitt beste.

"Du skal frykte og elske Gud", står det skrevet.

I skapelsen/ nåden - rett og slett fra Guds hjerte - kommer det nok motsatt i rekkefølge:

Du skal elske - fordi du er elsket først - men også frykte Gud,

så du respekter lov og rett og velger å gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg.

Og velger å følge Guds pedagogiske grunnlagsmønster vedrørerende Hans Vesen og handlemåter overfor sitt folk. Sin verden.

 

Dvs komme fremfor Gud på de ordinerte Herrens Høytider.

Vår-Pinse-Høst.


Da ville mye og mangt bli enklere å forstå for både Landets sønner og alt folket som opprinnelig ble kalt hedninger.

Nasjonale og globale sønner og døtre som er ment å skulle bli og være ett.


Som sammen er som 2 trær som gir olje til Lysestaken som står for Guds åsyn.

-------------------------------------------------------------------

2)
Jerusalem som møtepunkt mellom himmel og jord.
"The last"? Trump                                                                                                                  

Som åpent svar til Trond Ali Linstad på innlegget: 
"Jerusalem - kristne fremmer krig i Midtøsten?"

- kommentar til Trond Ali Linstad, leder i Palestinakomiteen, 2.1.2018.

(NB:
Mitt svar til ham direkte men nå også som eget innlegg, er kun for egen regning.  Det er vel like mange nyanser i tro som mennesker.)

 

Hva er internasjonal rett bygd på?

 

Dette er en åndelig strid og jeg vil derfor argumentere ut fra De Hellige Skriftene og historien som utgår fra disse. Jeg tror vi vil kunne forstå hverandre på det.

 

Se 1.Mos. kapitlene 14 -32.28 om den bibelske bakgrunnen for jødenes krav på landet og byen Jerusalem.  

På alle de hellige stedene blir de av Islam utfordret samt også de kristne.  Bl.a med innskriften i Klippemoskéen: "Gud har ingen Sønn."  

Utfordret fordi hele Skaperens Vesen utfordres.  

-------

Kan du med rette tolke "sympati-maktposisjon" i FN - der sosio/islamsk stemmeblokk har overvekt de senere år - som historisk rett?

Har majoritet og makt nødvendigvis rett?  

Har NRK som sosialisisk preget Talerstol i Norge nødvendigvis rett i sin formidling?

Har det norske folk blitt manipulert med halvsannheter og taushet om "det som ikke passer inn i dagens narrativ"- til å tro usannheter om det som striden består i, og hvilken historisk basis den relaterer til?

 

Navnet Jerusalem betyr dualistisk fred.  

Med basis i MechiZedek som Rettferdighetens Konge helt tilbake til Fader Abraham.  Kap 14.1 - 15.5 og v6.

Hvem var egentlig MelchiZedek som altså var Rettferdighetens Konge i Salem?

Er det dualismen - det todelte frelsesverk judeo-kristen arv som har retten til presteskapet innfor Gud?  Men sammen, fordi begge inntil i dag ser stykkevis og delt?

-------------

Gir Allah og hans etterfølgere rom for løgnens ånd i sin midte?

- dersom det gagner Allahs eller egen sak.  

Det sies basert på Koranen og Muhammeds liv.  Er det riktig eller feil?

 

Er den Guddom mennesker vil følge "Sannhetens Ånd", eller gis det legitim mulighet for omskrivninger av historiske realiteter?  

 

Hvem kom først?  

Yah eller Allah?  

Stemmer opplysninger om at Allah opprinnelig representerte(er) en månegud?

 

Hvem er Morgenstjernen? Evt den "uklare" samt den "klare"?

-------------

Jakobs/ Israels historiske bakgrunn:

 

1.Mos.32.(22-)25-28:

Da Mannen så at Han ikke fikk overmakt over ham, rørte han ved hofteleddet hans.  Hoften til Jakob gikk av ledd da han kjempet med Ham.

Han (Engelen) sa:  "La meg gå for dagen gryr".

Men han (Jakob) sa: "Jeg lar deg ikke gå uten at du velsigner meg."

Og Han sa til ham: Hva er ditt navn:  Og han svarte: "Jakob."

Og Han sa:

"Jakob skal ikke lenger være ditt navn, men Israel."

 

forts. v 29-31.

Jakob spurte og sa:  "Jeg ber Deg:  Si meg ditt navn".

Han sa:  "Hvorfor spør du Meg om mitt navn"? Og Han velsignet ham der.

Jakob kalte stedet med navnet Pen i el.

- "For jeg har sett Gud ansikt til ansikt og enda berget jeg livet".

Med det samme han krysset Peniel, gikk Solen opp over ham.

Og han haltet pga hoften.  

 

Jes. 38.(1-)7-17 angående kong Hiskia etter sin sykdom og etter at hans liv ble forlenget:

v7:  Dette er tegnet du får fra Herren på at Herren skal gjøre som Han har sagt:

Se, jeg skal la skyggen på trappetrinnene - den som har gått framover med solen på Akas trapp - gå 10 trinn bakover. Så gikk solen ti trinn tilbake på trappen der den hadde gått framover. "

(Dette er omtalt v/NASA ca på 80-tallet at stemmer overnens med astronomi.)  

Et guddommelig bevis fra Gud YaH at Han har all makt i himmel og på jord.

______

 

Angående oversettelsen av Jes 38. v11:  

Herren Herren er egentlig Yah Yah, jfr eng.bibel. One New Man Bible, 2011.  

________

 

v17:  "Se, til fred ble meg det bitre. Ja, det bitre.

I kjærlighet har Du fridd min sjel fra fordervelsens avgrunn, for du har kastet alle mine synder bak Din rygg."

 

Dernest Jes 40.v1 ff:

"Trøst, trøst Mitt folk, sier deres Gud.  Tal kjærlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er fullført. At hennes misgjerninger er godtgjort.  For fra Herrens hånd har hun fått dobbelt for alle sine synder."

v.10:

"Se, Herren Gud kommer med kraft og Hans arm skal herske for Ham.

Se, Hans lønn er med Ham og Hans gjengjeldelse er for Hans ansikt."

v.26: "Løft blikket mot det høye og se! Hvem skapte dem?"

 

Fortsettelse i 41. 8:  

"Men du Israel er Min tjener.  Jakob, som jeg har utvalgt. Abrahams ætling. Min venn".

Jeg grep deg fra de ytterste kanter og sa til deg:

"Du er Min tjener.  Jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.

Frykt ikke for jeg er med deg.  

Se deg ikke rådvill omkring for jeg er din Gud.

Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med Min rettferdighets Høyre Hånd.

 

Se, de skal bli til skamme og vanæret, alle som er vrede på deg. De skal bli til ingenting, de skal gå fortapt - de som står opp mot deg.

Du skal søke dem og ikke finne dem, de mennene som kjemper med deg. De som strider mot deg skal bli som ingenting - ja som om de ikke er til lengre.

 

For Jeg Herren din Gud er den som har grepet din høyre hånd, - den som sier til deg:  "Frykt ikke.  Jeg hjelper deg."

Frykt ikke Jakob, du usle mark, dere Israels små.  

Jeg hjelper deg, sier Israels Gud, din Forløser. Israels Hellige.

...

v18. Jeg skal la elver velle frem på øde høyder og kilder midt i dalene.

.....

- for at de kan se og kjenne - og legge seg på sinne -

at Herrens Hånd har gjort dette og at Israels Hellige har skapt det.

 

Så er denne striden åndelig og som da Eliah stod på Karmel i kampen mot Baal-prestene.  

Selve Jerusalem-området er bare sand og sten og har lagt for det meste øde i den tid Islam regjerte der.  

Vanæret muslimen sin helligdom i de årene de bestyrte regionen?  Hvorfor ble så mange trær skattlagt samt kuttet ned i "Palestina" / Israel mens jødene var landsforvist?

Hvorfor og når ble Jerusalem helliggjort?

Mecca, Medina og regionen Babylon - Babel, er så langt jeg forstår deres høyborg.

Også med spørsmål om revitalisering av området sør for Babel, som del av splittelsen mellom sunni og shia-muslimer og Meccas rolle i tilbedelsen.

 

Og hva med kilden ZamZam?  Var det der Hagar og Ishmael ble møtt av Gud?

Er det egentlig deres hellige kildevell, og ikke der Jakob møtte Yah i drømmen om himmelstigen?

---------

Det står i Koranen selv at Allah ga det omstridte landet til jødene. - Kjenner du til det?

----------

Kanskje må det en Trump til - som Guds siste profet?

- for og med himmelens og jordens skaper i kampen om Sannhet om historien og dens Herre?

---------

Men også Hagar og Ishamel ble velsignet av Gud med en egen kilde som sprang opp av ørkenen.  

Og Hagar kalte Gud den Gud som ser.

Med de ble også bedt om å gå tilbake til sin matmor Sarah.  Den høyeste Gud utvalgte Isak fremfor Ishmael til prestetjenesten.  

Men Abraham og Gud elsket dem begge like høyt.  Med grunnleggende og prinsipielt sett en evig kjærlighet.  Som Han elsker hvert menneske ikraft av sin unnfangelse og fødsel.

 

Gud har en skapervilje og Han har sine livslover.

Men ulikt kall og tjeneste for sine barn.  Det ene skjemmer ikke det andre.

I sum er vi kalt til å tjene Guds plan og til  skape fred.

--------------

Det kallet Gud Yah ga Isak og Jakob har kostet blod, svette og tårer.  Og krever Sannhetens Ånd for å kunne bære.  

Den børen er for mange mennesker en tung bør og kan bare aksles sammen med Guds Hellige Ånd.  På bakgrunn i Faderens Dom over Løgn - målt utfra de 10 Bud - på korset,  samt Jesu uskyldige død.  Derav Hans oppstandelse og beviset på Hans Guddommelighet.

 

Sønnen Yeshua, som lot seg døpe/offentlig innvie til å stå for Basislovene og fikk det vitnesbyrd av Skaperen selv, Den Høyeste Gud:  

"Dette er min Sønn den Elskede.  I Ham har jeg velbehag."  Matt. 3.13- v.17.

 

Ved Hans fødsel kom de vise menn fra Persia/ Babylon med gull, røkelse og myrra. Pga tegn i stjernene satt der av Gud som tegn i tidens fylde.

Gull:  Kongeverdighet.  

Røkelse: Bønner.  

Myrra: Salve til hans døde legeme.

 

Jesus var etter alle tenkelige solemerker unnfanget ved Hellig Ånd, - slik også Johannes Døperen var. - Han ved Engelens ord til Sakarja i Templet for Guds Åsyn. Dernest mirakuløs fruktbarhet hos et gammelt ektepar.

Dernest satt til prestetjeneste som kulminerte i år 0:  

Botemiddel for all verdens synd - gjennom hjertets tilslutning til Guds livslover og Guds dommer.

 

Ved det er Gud enhver synder nådig.  

Til hjelp og trøst i liv og død.

Planlagt av Elohim YHVH - Jeg ER-Jeg ER fra evighet til evighet.

Skaper og Far til alt kjød.

 

Gjeldende alle som tar imot ordet/ Ordet fra himmelen.

 

 


 

 

Gå til innlegget

Tradisjonsland for fred

Publisert 20 dager siden - 112 visninger

Et nytt år – nye muligheter. Hva ligger foran oss av utfordringer og hvordan skal disse best kunne løses?

 

”Se, jeg gjør alle ting nye”.  Det er Herrens sanne ord.  Den som tørster får drikke, og mettes av Guds gode ord.  ..Se en ny dag er i komme, om vi vender om og finner ro.”
Jeg kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv, og jeg har ventet lenge på at du skulle komme hjem.  - Mine hender er utrakt mot deg.”

De siste par ukene har jeg fått et uventet møte med en gammel CD; tilbake til 1994.
”Makten og æren” v/ Bjørn Aslaksen.  Og Per Søetorp Singers and Band.


Jeg kan ennå huske hvordan sangen ”Via Dolorosa” grep tak i hjerterota med ordene:
”Og Han bærer sitt blod frem til Faderen – til betaling for hver menneskes sjel.  Vel gjort, min Sønn du skal råde - som Konge i evighet.  Og tonene som gikk over i et annet modus og i fortsettelsen: 
”Verdig er Guds Lam til å motta lov og pris.  Vi vil løfte opp ditt Navn, vi vil gi deg våre liv.  Vi kroner deg som Konge – himmelens og jordens Herre.  Din trone står til evig tid, og du skal for alltid regjere.” 
Det var en sang som rystet marg og bein den gang som nå. Og bar en kraft og styrke, i samklang med Veien, Lidelsen og tilslutt Guds og himlenes hærskarers og menneskers hjerter i samstemt Tilbedelse. 

Den ble utgitt i 1994.  Året for signering av Osloavtalen foran Det Hvite Hus.  Politisk sett et merkeår på den globale og åndelige arenaen.  
Nå - 23 år senere – er avtalen for lenge siden død og begravet.  Runde på runde med forhandlinger ble forsøkt av mennesker med gode intensjoner med fredsambisjoner.  Det har ikke lyktes. 
Hvorfor? 
-  Fordi det handler om så mye mer enn sand og stein og et sted i geografien. 
Det handler om møtestedet mellom Himmelens Herre og menneskene. 
Det handler om Guds evige skaper- og frelsesverk. 
Det handler om at Gud YHVH utvalgte seg akkurat dette stedet for sin herlighet.  For sin Bolig. 
For å gjøre sitt Navn kjent.  Sitt Ord og sine veier.

Og her står vi nå: 
Hvordan løser man spørsmålene tilknyttet denne Tumleskålen, eller Løftesteinen.  For det er dypest sett det det handler om. 

Det handler om Abrahams liv og vandring. 
Hans utgang fra det daværende verdenssentrum Ur i Kaldea.  Hans avvisning av det ordinære liv der og datidens guder, og hans troskap mot den Gud han til ulike tider møtte.
Han ble den som Gud inngikk pakt med til evig tid.

Det handler også om Rettferdighetens Konge; - MelkiZedek, - Konge av Salem som Abraham møtte og ofret tiende til, og ble betjent med Brød og Vin fra.  Hvem var Han?

Det handler om at Gud førte Abraham samt sønnen Isak opp til Moria fjell senere for å møte Gud.  For å inngå pakt ved offer.  – Det som blir tolket som et motbilde til Faderen og Sønnen i det himmelske. Ved at løftessønnen Isak (som voksen mann) var villig til å la seg ofre i tro til at Gud var Mann for sitt ord og mektig til å oppfylle sine løfter. Den ultimate test/ hjertetest.
Dette er blitt kjernen i konflikten. 
Var det Ishmael eller var det Isak som er forbilde på Arvingen /MenneskeSønnen?

Ishmael - som fikk betegnelsen ”villesel”.  Omtalt å skulle komme til å løfte sin hånd mot alle.
Eller Isak som var utvalgt av Gud og mirakuløst gitt til Sarah, Abrahams offisielle kone.

Hagar, trellkvinnen som etter hvert ble gitt Abraham – av Sarah selv – som ga opp håpet, og ga sin tjenestekvinne til sin mann som stedfortredende barneføderske og ble dermed selv ”mor” til et etterlengtet barn og familiearving.

Isak - som altså ikke kom på mange år - 100 år i etterkant av det første løftet; - Løftet om at Abrahams slekt skulle velsignes og bli tallrik som havets sand.  Tålmodighet har stor lønn.., men man kan forstå at det røynet på både for Abraham og Sarah.

Så ble Hagar - vel vitende av Gud selv - en del av trekløveret, og hennes sønn Ishmael ble den alle trodde skulle bli arving. 
Inntil Gud ved 3 engler kom til Abraham og Sarah og sa at nå er det tiden for Sara. 
Og Sarah lo – derav navnet Isak.  Typisk Gud – når alt håp synes ute, og det er umulig menneskelig sett – da kommer Gud med sitt:  ”Nå er tidens fylde.”

Hvorfor gjorde Gud det slik? 
Hvordan må det ha vært for Abraham – å skulle fortelle sin 14-årige sønn at du blir ikke hovedarving likevel..  Gud har en annen vei. 
Med til historien hører at både Hagar og Ishmael bar en stolthet og spott overfor barnløse Sarah. 

Det endte med at Hagar og Ishmael måtte forlate sitt hjem.  Det ble umulig med co-eksistens.

Hun og Ismael dro ut i ødemarken og kjente seg gudsforlatt. 
Da kom en engel og lot det springe opp en vannkilde spesielt for dem – ZamZam?: 
Og hun kalte Gud: ”En Gud som ser.” 
Engelen ba henne så gå tilbake til sin matmor Sarah.  
Ishmael ble velsignet, han også.  Som Isak.
Men med en annen arv; et annet Bosted og Område hvor han kunne skape seg sitt eget liv.

Og så har historien snurret og gått.  To halvbrødre, der begge har fått arv, men der begge kjemper om hvem som er hovedarving til selve ”Løftet” som Gud ga spesifikt til Abraham.  Dernest spesifisert til å være ved Sarah, hans elskede brud og livslange kone. 
I praksis handler det om hvem som skal ha Prestetjenesten innfor Gud.
Hvordan den skal utføres, og hvordan Gud skal presenteres og representeres.

Deretter kom Johannes og Jesus på banen mot slutten av historiens viktigste tidsepoke.
Johannes med Lovens dåp til Omvendelse og Jesus med Åndens dåp. 

Begge mirakuløst unnfanget.  Begge ble drept.  Johannes provoserte makthaverne – dvs Herodes m/frue.  Jesus kom i unåde hos de skriftlærde og presteskapet. 
Begge ble oppfattet som hår i suppen av det bestående etablissement. De passet ikke helt inn.

Jesus presenterte seg selv i synagogen med versene fra Jes 61.1-5.  ”Herrens Ånd er over meg”.
Og det var en Messiasforventning i tiden.

Han kan ha vært vanskelig å forholde seg til og kanskje litt irriterende for de lærde ved sin uortodokse væremåte.  Han til og med påstod at Han var den levende representasjon for de ordene som ukentlig ble lest og omtalt i synagogen. - Ikke rart han ble både fryktet og elsket.
Tøff i talen kunne han også være: 
- Bl.a da han kom til templet og møtte pengevekslerne som han opplevde var ”out of place.” ”Ormeyngel” kunne han óg si.  ”Hvitkalkede graver” var et annet uttrykk. 
Han var ikke lett å plassere og la ikke alltid fingrene imellom i sin språkbruk.

Men så var Han samtidig en som møtte, som så og som ga verdi til mennesker. Som tilga synder, som helbredet – til og med på sabbaten – og som gikk i klinsj med døden selv; da han like før sin egen rettsprosess, død og begravelse, gjenreiste sin venn tilbake til livet. Med en kommando som skar gjennom liv og død:   ”Lasarus – Kom ut!!!”  Alle var lamslått og rystet – men Lasarus kom!     (Navnet betyr: My God has helped).

2017 har vært reformasjonsjubileum. 500 år etter en annen rabulist:  Luther.
 
En som gikk kirkemakten midt imot.  Som sa mye rart, ikke alltid like velvalgte ord og vendinger, men som huskes for ”nåden alene”.  I motsetning til ”tradisjoner i tillegg”.
Tradisjoner utvikles gjerne i form av forskrifter til de opprinnelige lover og kan bli noe helt annet enn det det var tiltenkt fra start.  De må justeres i møte med tiden og behovene.

Men hva med selve Grunnloven?  Basislovene?  Fra Guds side gitt som de 10 Bud på Sinai.  

”Luthers katekisme” er et kjent begrep.  Han kvittet seg ikke med verdiene av budene.
De første 4 som ord om å elske Faderen, samt hvordan forholde seg rent konkret menneske versus Gud.  (Litt endringer om inndeling av rekkefølge skjedde i katolisismen? - Vedrørende å ikke gjøre seg et utskåret bilde – jfr representasjonen av gullkalven etc.)
Deretter forplantet det seg nedover til nr 5 om at man skal hedre sitt jordiske opphav.

Dernest kommer de øvrige 5 som omhandler basis i mellommenneskelige relasjoner.

Sunne og gode lover som hindrer mye unødig strid og strev. 

I tillegg var det en del konkrete utmålinger for erstatning hvis noe gikk galt.  Og noen tilfluktssteder inntil en sak kunne bli prøvd for retten.

I etterkant har Jesu etterfølgere/ Kirken implementert budene, men ikke nødvendigvis viktige deler av den åndelige, historiske og kulturelle forståelsen representert ved  de 3 Høytidene.
Så har vi fått en annen verdensreligion som i praksis avviser hele konseptet tilknyttet Guds frelsesverk på hjerteplan.
Islam anerkjenner verken det som skjedde på korset eller Guds Ånd utgydt i etterkant.  Verken Jesus som Sønn eller Ånden som hjelper.
Sekularismen anerkjenner ikke tanken på en Skaper i det hele tatt.

Mye av det kan for sistnevnte ha sin begrunnelse i uforgjengelighets- eller udødelighetslæren.  De som avviser Gud, skal måtte presumtivt lide for det i en uendelighet.  Evig og aktivt varende. 
Det sier seg selv at det er et vanskelig konsept å forholde seg til; - ikke minst utfra middelalderens skildringer av hva helvetet innebærer. 

Det spares ikke på kruttet i en del fortellinger der. Og det har sin rot i bibelske ordvalg og beskrivelser.  Jødene har dog en annen forståelse, selv om det er variasjoner der også.

Hvordan skal man forholde seg til et uløselig problem?
 
4 sterke krefter som drar i hver sine retninger?  Og krever åndelig og/ eller  fysisk arverett og ”presteskap”/  ”sekulært ideologisk lederskap”.  Gjennom bl.a talerstol/ mediamakt med tanke på historien og formidlingen rundt universets opphav.
Om Hvem, hva, hvor og hvordan alt henger sammen.


Spørsmålet blir til syvende og sist: 

1) Skal premisset for at Abraham ble gitt Landløftet være avgjørende?; - senere arvet/ testet og   fortjent i historien videre ved Jakobs retur til landet og kampen mot Engelen.
2) Og hvordan kan intensjonen bak Guds utvelgelse og veivalg best synliggjøres?

3) Er noe bedre enn noe annet – i relativismens tidsalder?

Del av det hele er forsøk på å omskrive historien.  Hva som skjedde og hvem som har rettigheter og hvorfor.
Jesus Kristus omtales som arving. Jerusalem som Hans arvelodd. Byen: Kongenes Konges stad.

Men hva med de sekulære?  De vil jo også bo akkurat der; - kanskje fordi andre bor akkurat der og at de reelt sett har dyrket og utviklet området med bakgrunn i nettopp de bibelske løftene.  Området var blitt sump, ørken og i praksis gjennomfartsåre for beduiner. Nærmest ubeboelig.

Det er i praksis Abraham, Isak, Jakob – senere kong David, og til sist Jesus fra Nasaret som har gjort og gjør området til hva det er blitt.  Ikke usannsynlig er det også røtter helt tilbake til Edens Hage – Adam og Eva - som linkes direkte opp mot stedet.  
Rettferdighetens Konge Melchi Zedek var konge av byen Salem den gang Abraham kjempet for sin brorsønn Lot da han var blitt bortført i krigshandling.

Byen kalles som sagt Jesu arv, Hans arvelodd og Kongenes Konges stad.

Det er det sted Jesus m.fl skal vende tilbake til etter Bryllupet i himmelen. 
Han skal sette sine føtter på fjellet Han forlot 40 dager etter sin død/oppstandelse – og 10 dager før Pinse.  Fjellet - Oljeberget m/ Gihonkilden  - Kilden nær ved fjellets fot som engang brakte vann til Templet – levende og kraftfullt som en geysir med jevnlige utbrudd.

Området er vesentlig fordi Guds Makt og Navn, hele Hans vesen er tilknyttet dette sted.

Histories utgangspunkt og endemål:  Guds bolig blant mennesker. Global fred.

Men det finns Motstandere til det som har vært Gud YHVHs  intensjon og vilje.

Til syvende og sist vil det komme et fysisk jordskjelv som avslutter diskusjonen.

I Esekiels bok 47.1 -23  står det om Det kommende Huset.

Om vann som kommer strømmende fram under dørterskelen til Huset, mot øst.
I vers 22:  Det skal skje:  Dere skal fordele arven ved loddkasting. 

”Landet skal tilhøre dere og de fremmede som bor og føder barn blant dere. De skal være for dere som innfødte blant Israels barn. De skal få arv sammen med dem blant Israels stammer.”

Dette ordet og påbud er knyttet til det samme prinsipp som Gud sa den gang folket gikk ut av Egypt i det første Exodus.  Dvs at det er knyttet til offeret av Lammet 14.Nisan - påsken; altså til at De fremmede i ånd og sjel også velger å tilhøre Moses & Johannes og MelchZedek & Jesus.  
De/Den rettmessige arving til Kongebyen.

Guds Nåde samt Frelse representert ved Johannes & Jesus i år år 0. 
Lov & evangelium.
Loven som Frelsens venn. 

 

 Lenker:

Artikler på Verdidebatt / Dagensdebatt pr. 3.1.2018:

31.01.2017. Kirkemøtet 2017/ 5777.
07.02.2017. Jernstav til besvær.

08.02.2017. Gjenopprettelsen av alle ting. 

11.02.2017. Normer og Nåde. 

16.12.2017. Shma Israel.  Hanukka/ Lysmiraklet og gjeninnvielse av Templet og Alteret..

16.12.2017. Jerusalem.  Kampen om Jerusalem. Jordens hjerte-navle.
20.12.2017. Nikodemus versus Jesus undret seg over mysteriet: Hvordan blir man født påny?
28.12.2017. Alfa & Omega. Johannes – mer enn en profet.  Hvem var han egentlig?
29.12.2017. Barnedåp. Er det frelse i dåpen? Når blir et menneske ansvarlig overfor Gud?

02.01.2018. Nådens år/Hevnens dag. Jesu offer/ Faderens dom over Djevelen.

02.01.2018. Den ultimate løgn. 
03.01.2018. Jerusalem som møtepunkt mellom himmel og jord. 
03.01.2018. Tradisjonsland for fred.


 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
34 minutter siden / 3303 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
37 minutter siden / 2724 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
41 minutter siden / 3303 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
44 minutter siden / 3303 visninger
Tore Danielsen kommenterte på
Siden det er Tore, så er det IKKE greit
rundt 1 time siden / 279 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 3303 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 3303 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 3303 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 3303 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 2724 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 3303 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Glad i seg selv som lesbisk, på kristen folkehøgskole
rundt 1 time siden / 284 visninger
Les flere