Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

Alder:
  RSS

Om Anne Elisabeth Skogøy

Sykepleier. Bredspektret kristen bakgrunn gjennom livet. Interessert i språk, historie og idéhistorie. Analytisk, praktisk og med et snev av kreativitet. Er interessert i nye tanker, sammenhenger og helhet. - Forankret i de evige sannheter og Universets livslover samt Skaperen selv. Grunnpremiss: Biologisk teologi - jfr "Skapt i Guds bilde". Helhet ånd, sjel og kropp. Samt at Gud har vist hvem han er gjennom historien, - både i individ, samfunn og i skaperverket. Innerste kjerne og essens vist i Det nyfødte barn - født inn i Guds verden (tilbakeført på Golgata til under Guds herredømme) - og gjennom svangerskapet forankret til Skaperen ved paralleller til den treenige Høytidssyklusen. Vår-Pinse-Høst. Ved å skape Mennesket som ett uttrykk for seg selv har Gud armert sitt Nærvær og sin Bolig inn i selve grunnfjellet. Mitt ønske er personlig å kjenne Gud samt å bidra til å gjøre Ham kjent. Og at evolusjonsteorien kan møte sin overmann ved at vi finner tilbake til Skaperens egen signatur på sin eksistens. - "Reformasjon tilbake til våre røtter". Jeg ser dette som dypest sett i tråd med Luthers kjernevers: Hab.2.4b: "Men den rettferdige ved sin tro skal han leve." Jeg ser pinsens budskap som summen av Guds vilje: Loven innblåst med Ånden. Både óg. Fra stenhjerte til kjøtthjerte - med loven som grunnleggende skrog; Jesus som masten og Åndens livspust som den som gir vind i seilet. Om livsbåten er liten eller stor; at "Jesus har grepet min hånd". Ble barnedøpt - har aktivt invitert Gud/ Guds Ånd inn i livet mitt - er voksendøpt. Det siste med bakgrunn i: A) GT: Hærfører Naamans respons og dåp (neddykket x7) i Jordan (2.Kong 5.10); B) Evangeliene: Jesu egen dåp (Matt 3.) C) NT: Paulus brev til Romerne: 6.1 ff. v.4: "Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden - for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet - slik skal også vi vandre i et nytt liv." Min erfaring var at Ånden uventet inviterte meg til samtale, tur og dialog, - undrende - bekreftet med mannakorn ang. da Jesus oppsøkte og samtalte med Emmausvandrerne. I nysgjerring, åpen tro ble temaet introdusert: for meg "Dåp". Mitt spørsmål om begrunnelse for voksen dåp ble erfart gitt som de tre nevnte skriftsteder. For meg kairos- og rhemaord jeg valgte å følge.

Følgere

Troens hvile i Stormens øye

Publisert 2 dager siden - 128 visninger

Innlegget skrevet som facebookinnlegg søndag 15.4.2018.

Under en viss tvil legger jeg ut dette videoklippet med dramatiske bilder en søndag formiddag.

Til de som har kanskje har undret seg over at jeg legger ut endel "uvanlige ting" innimellom - jeg har personlig hatt en for meg uvanlig vei og vandring de siste snart 7 årene. Et ytre/ indre startpunkt var den jødiske Sigddagen i 2011. (Etpar dager før første del av Egypts valg av Det muslimske Brorskapet som nasjonalt lederskap. Verden har sett og smakt krig i årene fra mars 2011).
I år er denne Sigddagen på 7.november - noe som sammenfaller med Billy Grahams 100 års bursdag; - han som ved sin naturlige død døde en svangerskapslengde (37 uker av 38) før sin oppnådde fødselsdag. Hans død var i mange år av en anerkjent profet, forhåndsannonsert kom til å være av profetisk betydning. Han var som en Moses for vår tid; verdensevanglist av enestående kaliber. Tankene går til landsfaderen Abraham som var 100 år da den gudgitte arvingen ble født.

Vi lever i høyprofetiske tider. Kommer Jesus tilbake? Til Løfteslandet? Og hvordan/ hva/ når skal man forstå de bibelske profetiene omtalt i ca 1/3 av Bibelen? Er det en dag av dom eller av forløsning/ forvandling/ himmelsk opprykkelse/ himmelfartsdag for de som lever med og i Sannhetens Ånd?

Personlig syns jeg videoen er interessant, fordi den synliggjør noe av det jeg selv har gradvis kommet frem til av forståelse i stor grad. Ikke alt kan man dog vite og forstå dybdene av.

Særlig første del synliggjør sammenhengen med at det vil være en konkret sammenheng med den ytre katastrofen som er profetert skal ramme jorden fra verdensrommet, og at de som har tatt imot Jesus - og frivillig gått med inn v/ syndsbekjennelse under dommen utført på Golgata- , skal få erfare en oppstandelse/ en himmelfart - slik Jesus selv opplevde 10 dager før pinse det dramatiske året i etterkant av hans død i påsken.

Har det betydning for vårt liv - og en potensiell himmelsk evighet - hvordan vi lever?  I eller utenfor pakt med Sannhetens Ånd/ SkaperOrdet/ Sønnen fra himmelen - unnfanget v/ Ånd, ikledd menneskelig kjøtt og blod men kanskje forstått som med "himmelsk skjelett/ ryggrad". Samt en Åndens Ryggmarg m/ nervesignaler.

Jesu gjenkomst er slik jeg forstår den todelt:
1)
Et "Møtepunkt i Skyen" der det blir et hjerte til hjertemøte og deretter et Bryllup i himmelen ("3 dager til ende?").
Dette sammenfaller sannsynligvis med de ca 3 år (3,5 år?) - evt 7 år, der jorden blir rammet av det som Bibelen omtaler som tiden for Vreden; der Gud i vesentlig grad "ødelegger de som ødelegger jorden". (Åp 11.18). Ca 1/3 av jorden omtales blir skadet/ ødelagt i Tidens Fylde.

Slik jeg forstår det, kan det forholde seg slik at den falne Stjernen/ Asteroiden Lucifer som fikk endret sin bane ved den fatale grenseoverskridende pakten i den menneskelige Edens Hage, representert ved et fysisk himmellegeme kastes ut og ned på jorden. Både i fysisk og åndelig forstand. Det vil være en særdeles krevende tid for Midt-Østen/ Verden generelt disse årene på alle måter, men det vil være mulig å omvende seg fra synd og søke Gud også da. - For de som ikke tar imot "Dyrets/Løgnens merke/standard/flagg; kanskje i ytterste grad representert ved Trans-humanismen; - dvs endringer i menneskets selve grunnfunksjon/ livslover.
2)
Jesus m/ himmelens hærskare kommer fysisk konkret tilbake og setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem. Byen som sannsynligvis var stedet for det opprinnelige Eden, og omtales administrert av kong (Melchi) Zedek (rettferdig) på Abrahams tid. Og det vil bli en tid med et 1000 årig fredsrike.

Hvordan henger alt dette sammmen i forståelse?

Bibelen er klar men også "kryptisk", og forteller historien som i en mosaikk gjennom hele det gamle og det nye testamente.
Bibelens historiske bøker er et fullintegrert system, - generelt og i særdeleshet de 5 Mosebøkene. I handling og i konkret bokstavelig talt ved og i Skriftens ord noe som bærer synlige preg av Guds finger og stempel - den Gud som er utenfor Tid og Rom.

Det jeg opplevde personlig på Sigddagen 2011, var å se Guds lysstråle/ lyskanonstråle sideveis i et tydelig indre bilde foran meg - for deretter å se strålen vendes direkte til meg og i mitt eget hjerte. Dette sammenfaller med Åp.11.1.ff.
Det var en profetisk helg; mange hadde sterke Gudsmøter. Min opplevelse var en sterk fysisk erfaring i tillegg til det visuelle indre bildet.
Jeg tror verden i form av spesifikt "Alteret og Templet"- (de som lever nær Guds hjerte og i Hans Hus) - disse årene 2011-2018 har opplevd tiden for "målesnoren". Deretter vil Gud i neste fase ta itu med "Forgården". Tolket som mennesker som ikke har villet eller vil forholde seg til Ham.

Noen vil velge å anerkjenne Ham gjennom sine år med prøvelser - mange vil spotte Ham til det siste. En dag skal alle dog måtte bøye sine fysiske knær og erkjenne at det finnes en Skaper og en Gud som rår over alle ting in the end og bottom line.
For de som i forkant ikke har villet bøye sine hjerter til kunnskapen om Gud og villet ha del i den og Hans Ånd, de vil gå evig tapt. Hva det enn vil måtte innebære. "Et helvete på jord" vil antakeligvis være å oppleve asteroidenedslaget og de påfølgende årene i etterkant.
Men det ender ikke der; det vil bli profetisk sett 1000 år med et fredsrike/ i himmelen en sabbatshvile, deretter et siste sluttoppgjør før Gud Faders endelige dom på Den Ytterste Dag. Dommens Dag.

Deretter "En ny himmel og en ny jord" der retterdighet bor og Gud selv har sin bolig blant sitt folk. Den Gud som elsket sitt skaperverk og trådte inn i det ved Barnet i Krybben - den Jesus vi kjenner til eller kjenner av hjertet.

https://www.facebook.com/EIMMinistry.BineeshNavya.Australia/videos/1793124687381853/
 

Gå til innlegget

"I Ham var liv og livet var menneskenes lys". Joh.1.

Publisert 17 dager siden - 100 visninger

Et himmelsk mysterium: Sann Gud og sant menneske. Unnfanget ved Ånden med Den himmelske Fars sæd og med en jordisk jomfru til mor.


Hva vil det egentlig si
- disse Gudsmysteriene vi er i nærkontakt med i disse dager?
Hva ligger i Gudsrikesforståelsen?

Hvem er Gud og hvem er Hans Førstefødte Ekte sønn? Den Enbårne. Fra himmelen. Den som omtales som den første blant mange brødre. Den som skulle komme etter Moses som en Profet jødene& alle skulle lytte til.

Mange har stilt spørsmålene og mange har forsøkt å besvare de. Svarene kan variere. Noen refleksjoner fra nord.

Av disippelen Johannes omtales Han som "I Ham var Liv - og Livet var menneskenes Lys".  Han var en mann som personifiserte det meste. 
"Jeg er Veien. Sannheten og Livet". I motsetning til av-vei, bedrag/løgn og død. "Jeg er det sanne Vintre" - i motsetning til det falske. 
"Jeg er Døren inn til sauene", 
- og til Faderen; - jfr at "Ingen kommer til Faderen uten ved Meg".

Samtidig forstår vi Ham som En menneskelig Ark, en "Bolig".  Slik vi kan trekke linjene til Kurven Moses ble lagt i på sin ferd nedover Nilen.  Samme hebraiske ord er brukt om både den og Noahs Ark/ båten.
Og vi leser om Paktens Ark.  Pakten var det transportable rom som huset de 10 Basislovene fra paktsinngåelsen ved foten av Sinai, - senere gitt som stentavler.
Det sies forøvrig at de var fullt gjennomskrevet slik at Åndens vind blåste gjennom og mellom bokstavene.

Vi leser at "I begynnelsen var ordet og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ingenting til av det som ble til."
Vi leser videre at "I begynnelsen skapte Gud (Elohim Alef-Tav) himlene og jorden." 1.Mos.1.1. 
Og vi leser hvordan Jesus omtaler seg overfor den samme Johannes i Åp 1. som Alfa & Omega, Begynnelsen og Enden, Han som var og som er og som kommer, Den Allmektige."

Var Han Gud eller bare et menneske?,  har mange debattert rundt til alle tider.  Og kirken hevder "Begge deler".
Et begge deler støttes bl.a med basis i Guds mest kjente navn: YHVH. 
Ser man på bokstaven Y kan den stå for "løftet arm".  Til arbeid, strid, frelse - i motsetning til "brukket" eller korrupt.
Vi ser H som står for "se"! - dvs åpenbaring. YH kan uttales som YaH, som når vi synger "HalleluYaH" i Pris Herren. 
V står for "nagl" og H står også her for åpenbaring/ å "se".
”The hand reveal- the nail reveal”, er bokstavene oversatt til å kunne lyde på engelsk. Guds hånd åpenbart gjennom naglene til frelse, kan man utlede det til.
Mange kjenner Gud som den Gud som ser.

Rettsprosessen
Jesus ble dømt og Han ble forlatt - av Faderen selv; livsnærværet av Gud v/ Ånden som dro seg tilbake - Sannsynligvis tilsvarende slik som i GT da Ånden forlot Templet etter langvarig synd som ikke lot seg korrigere ved gjentatte advarsler. Trinnvis, - først fra Det aller Helligste (hjertet) og deretter fra Det Helligste.

Gud tillot også menneskenes dom i å utspilles til fulle i det dramatiske rettsoppgjør vi nylig har medlevet igjen. Ved prestene, ved soldatene, ved folket, ved "fyrsten" Pontius Pilatus, øverste og dømmende myndighet i Jerusalem det året.  Og det kunne nok stått:  "Og Satan var enig."  Det står bl.a at Satan fór i Judas.
Alle som deltok i å dømme og drepe en uskyldig mann, ble selv i praksis dømt for det de anklaget ham for.  Men anklagen lød altså på "blasfemi"-  ved å erklære seg selv til Guds sønn.  Joh 19.7 ff: "Vi har en lov og etter vår lov er Han skyldig til å dø, for Han har gjort seg selv til Guds Sønn." 
Hvis du er Kristus (Den Salvede) så si oss det, ba de Ham om flere ganger.  Tilslutt bekreftet han det. Noen/ mange trodde Ham og elsket ham, andre ikke. 

Også til denne dag diskuteres Jesu posisjon og status
Noe kan nok skyldes at kirken på mange måter synes å tildels ha "utfaset" deler av GT og at Kirkemøtet i Nikea foretok en grad av religionsblanding som syntes tjenlig den gang. Endel vesentlige forhold ble endre litt på, f.eks tilknyttet Høytidssyklusen.  Samt mye av budskapet fra GT ble forenklet i tråd med NT predikanter.
Forståelig, dog noen gang etter min smak i meste laget; - dog er DHÅ fullt i stand til å tale det samme i dag som Han engang gjorde.  Men det stiller også krav til den enkelte å få det "live", bl. a for verifiseringer av Gudsforståelsen og rett ledelse.  Alt må prøves på summen av ordet og historiens suksessive åpenbaring til folk og land.

Jødene som folk har av mange grunner hatt vanskelig for å trekke linjene i den profetiske skrift de fikk å adlyde; Mye er blitt utydelig av sammenkoblingene til NT.
Andre tildels konkurrerede skrifter ser Jesus som en mann, en profet, men ikke som Den Profet Moses omtalte. 5.Mos.18.15-19. samt i Apgj 3.19-26.

Hva vil det så si at "I Ham var Liv", jfr. at vi leser at han ikke skulle se "corruption" på engelsk, dvs ikke skulle gå i forråtnelse/død? - At døden ikke skulle kunne holde Ham. 
Han lot ikke ønske om makt korrumpere sitt hjerte og sin gjerning. Han levde som Han lærte: "For å vitne om Sannheten er jeg født". jfr også Joh 18.37.

Begrepet "død" kjenner vi bl.a fra Slangens dialog med Eva i Hagen ang Dere skal slettes ikke "dø."  Noe skjedde likevel åndelig i deres hjerte ved deres allianse med Motstanderen.  Var det det samme som skjedde med Jesus? Da Han ble gjort til synd?  "Døde" Livet i Ham; - Gudsstrengen; den åndelige ryggmargen - mens Han hang der på korset?
Var han BÅDE unnfanget ved samt "født med" Ånden?; - i tillegg til at Han ble offentlig salvet ved sin dåp i Jordan samt fikk offentlig anerkjennelse fra himmelen:  "Du er min Sønn, Den Elskede.  I deg har jeg velbehag". Joh.3.21-22.  Er det linken tilbake til den 1. Adam som åndelig "døde" og som så ble forvist fra Hagen?
Eller var Han fullt ut menneske - uten iboende Ånd før evt etter sin dåp? Og at Han etter sin død jfr. 1.Kor. 15 45 ff "ble en ånd som gir liv".
Var Ånden kun ”over ham” mens han levde – inntil Han dro opp til himmelen, og deretter kom ned og blåste/ga den videre?
I lys av at ”I Ham var Liv”,  kan Han ha hatt DHÅ iboende. Forstått også som ”en guddommelig ryggrad -  ikledd menneskelig kjød”.  Sann Gud – sant menneske.
Biologisk basert teologi kan gi interessante tankerekker for forståelse.

Faderen måtte forhøre, pådømme, straffe og utøve den endelige forkastelsen/ forbannelsen det var å henges opp på en død trepåle/kors, til spott og spe. For rettferdighets skyld; - slik Jesus forøvrig begrunnet sin dåp i Jordan.

Faderen dømte og drepte Jesus. Som altså var Skaperordet fra Begynnelsen. Livets Ord. Livets Tre. Men fordi Han faktisk var Guds Sønn; -  Ordet ikledd kjøtt, en Menneskelig Ark unnfanget ved Åndens sæd, ble Han reist opp igjen fra de døde. Døden kunne ikke holde Ham.
En Sønn. En Mann som utholdt både fristelsene og lidelsene og som ikke lot seg korrumpere på noe felt. En testet og prøvet hjørnestein og loddesnor mellom himmel og jord.  Vitnesbyrdet om Ham runger gjennom både tid og evighet. 

Historiens viktigste rettsprosess skjedde en gang på det mest kontroversielle sted i historien; den klippe Jesus stod på da Han foran Pilatus møtte sine anklagere. 

Mange forstår Klippedomen som en Ark over det sted Jesus møtte sin Dom.  Ikke bare Han, men også Slangen. 

Inne i Domen står dog dessverre de mest avvisende ord som tenkes kan overfor menneskenes skjebne og lodd i livet og på den jord de ble gitt herredømme og forvalteransvar for: 
"Gud har ingen sønn". 
Hvilken tragisk feil/ misforståelse - ingen sønn; - dvs. ingen flere sønner - altså ingen ektefødte, pånyfødte åndelige barn, -inklusive døtre. 
Den som dypest sett er ansvarlig for utsagnet og misforståelsen har mye å svare for innfor både Gud og mennesker; for all deres ufrihet, smerte, lidelse og all følelse av å ikke være "ektefødt" og elsket av Himlenes Herre.
Står det en engel i innløpet for Gudstilbedelsen for mange som unødig/feilplassert inngangsportal – i stedet for at det er en åpen Dør direkte fra mennesket i Kristus til sin Skaper og Far?

Korsfestelsen
Korsfestelse/”Medkorsfestelse av synd” ble instituert i GT - ”stedfortredende”-,  oppfylt av Jesus. 
Deretter ble GudsÅnden gitt Hans nærmeste disipler, dernest ble den utgytt for alle mennesker. 
En gave for alle som av hjertet tror og bekjenner Ham.  Det gir han/ henne rett til å bli ikke bare Guds Barn, men i tillegg et pånyfødt Barn som ser Guds rike. Ved Kristus; Den Ånd som gir liv.
1.Cor.15.45: And so it has been written:  ”The first man was Adam in living life. (Gen 2.7: A living being). The last Adam has become a lifegiving spirit. (One new man Bible, 2011.)
Når vi bekjenner våre synder - "dør" også vi med Kristus på korset.

Elohim Alef-Tav. YHVH. Jeg ER - Jeg ER. 
Sann Gud til evig tid.
Far og Sønn samt Unnfangelsens Ånd. En Gud fra evighet til evighet.
En Gud som ser.

Fascinerende er det også at NoahArken sies å ha landet på klippen Ararat den 17.Nisan; 17.1 mnd.  Altså samme dag som jødene feirer sin hyllest til Gud på den 3.dag etter Passover/"Forbigangen av dødsengelen" pga. Lammets blod.  I tråd altså med feiring av Oppstandelsen.

 

Gå til innlegget

Oppgjøret mellom Slangen versus Kvinnens Sæd.

Publisert 22 dager siden - 242 visninger

Noen perspektiver på verdenshistoriens mest kjente rettsprosess, lidelse og dom. Med basis også i utsagnet: "Pakt med døden", og relasjon/ samspill de falne englene og mennesker.


Syndefallets oppgjør og etterspill


1.Mos.3.13-14-15:
Så sa Gud til kvinnen: Hva er det du har gjort?
Kvinnen svarte: Slangen dåret meg og jeg åt.

Da sa Gud til slangen: "Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet fremfor alt feet og fremfor hvert dyr på marken. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager.
Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen; og mellom din ætt og hennes ætt.  Han skal knuse ditt hode og du skal knuse hans hæl".

Interessant også i lys av 1.Mos.6.1-2:
"Da nå menneskene begynte å bli mange på jorden og de fikk døtre;
da så Guds sønner at menneskene døtre var vakre og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til." (Guds sønner=Bene Elohim=englene).
Jfr.også Judas v.5-6-7:
.. da Herren hadde frelst folket ut av landet Egypt, utslettet han etterpå dem som ikke trodde. Og de englene som ikke tok vare på sin myndighet men forlot sin bolig - dem har han bundet i "evige" lenker under mørke til dommen på den store dag.  Slik var det med Sodoma og Gomorra og byene rundt dem.
-På samme måte ga de seg over til seksuell umoral og unaturlige lyster.  Disse er gitt som eksempel og de lider under straffen i evig ild.
Jeg forstår det som at ilden i seg selv er evig.

To spesifikke hendelser skjedde langfredag:

1) Jesus; offentlig presentert i Jerusalem som leder/Messias/"hode" for kvinnens ætt på Palmesøndag; - Han knuste slangens hode på korset.
Jesus ble gjort til synd - synd ble spikret opp på korset.

2) Slangen knuste (eng:bruised) imidlertid menneskets "hæl".
Hælbeinet er analogt med "Hjørnesteinen" v/ at hælen er den menneskelige Ark´s sentrale hvilepunkt i stående stilling. - Slik hjørnesteinen setter hjørnene i rett vinkel samt bærer hele huset.

Som kobberslangen ble løftet opp i ørkenen, og det å løfte sitt blikk på ham førte til at slangegift mistet sin effekt og de ble helbredet- så også på Golgata. (4.Mos. 21.5-9) 

Jes.28.15:
(Herrens ord til spotterne)
For dere har sagt: "Vi har sluttet en pakt med døden og vi har gjort en avtale med dødsriket: Når den susende svøpen farer fram, skal den ikke nå oss. For vi har gjort løgnen til vår tilflukt, og vi dekker oss under falskhet". .....
v.18: Deres pakt med døden skal slettes ut, avtalen dere har med dødsriket skal ikke bli stående."
(Versene i mellom handler om Hjørnesteinen på Sions oppgave).

Det som skjedde på Golgata var samtidig ytterligere flerfoldig:

A)
Bruddet/ nullstilling mellom "jern & leire";
Det må slik jeg forstår det ha vært også en opprinnelig Pakt mellom engler og mennesker på menneskenes jord, siden Djevelen ble legal Fyrste; - selv om gjort gyldig v/forførelse.
Inklusive menneskets del i syndefallet.  Avtalen skulle ikke bli stående.
B)
Fysisk der og da samt også "prinsipielt sett":
Soning for all synd  - i fortid, nåtid og fremtid - , tilgjengelig for dem som tar del i Jerusalems/rettsprosessens/ Golgatas mysterium.
Jfr. "Dersom vi bekjenner våre synder.. 1.Joh. 1.9.
Startet ved symbolsk ofring av sannsynligvis okse eller lam fra Edens hage, jfr at Gud kledde de første mennesker i dyreskinn (sannsynligvis og logisk etter et dyreoffer fra den spede begynnelse da syndefallet var blitt en realitet.)
C)
Gjenopprettelse av Barnekåret innfor Gud;
- resetting av menneskehetens medfødte posisjon i Guds verden; - nå løst og frikjøpt fra pakts- og lojalitetsbånd til verdens fyrste.
D)
Del i å være arving; dvs. til Sønnekåret m/Ånden som pant,
- for de som vil ta imot Ham og bli hans Brud/ vil leve i hans himmelske rike i tid og evighet.  Født påny ved Vann/ Ord og Ånd. Hjertets omvendelse og ny Nåde.

Samfunnsrelevant i dag

Mellommenneskelig fiendskap mellom folk, er også gjennom korset gitt et bodtemiddel til mulighet for ny start.
Med utgangspunkt i henholsvis etterkommere ved kvinnens sæd og slangens sæd; utspilles det en kamp mellom sannhet og løgn; godhet og ondskap. 
Til denne dag pågår den i hvert menneskes hjerte, samt mellom idéologer og deres etterfølgere. 
Møtestedet mellom himmel og jord er på i Jersusalem og på Golgata. 
Golgata også et møte mellom mennesker som treffes innunder korsets fot.

På denne lange fredag, minnes mange i takknemlighet både Faderens & Sønnens frelsesplan inklusive gjennomføring i Tidens Fylde.
Offer ved både domsiverksettelse samt stedfortredende straff & soning.

Ef.1.3ff
"Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far!
Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus; slik som Han utvalgte oss i Ham - før verdens grunnvoll ble lagt - for at vi skulle være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet.
Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til barnekår hos seg; etter sin viljes gode velbehag til pris for sin nådes herlighet.  Ved den tok Han oss til nåde i Den Elskede.
I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, tilgivelse for overtredelsene etter Hans nådes rikdom.

Denne nåde lot Han komme rikelig over oss med visdom og innsikt, etter at Han hadde gjort sin viljes mysterium kjent for oss. Etter sitt gode velbehag som Han hadde bestemt hos seg selv om en husholdning som hører tidens fylde til;  Å sammenfatte alt til ett i Kristus. Både det som er i himlene og det som er på jorden - i Ham.

I Ham har vi også fått en arv...
.... i Ham ble også dere da dere kom til tro beseglet med Den Hellige Ånd; løftets Ånd som er pantet på vår arv; inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen til pris og ære for Hans herlighet. 

 

Gå til innlegget

Arven fra Gulating

Publisert rundt 1 måned siden - 80 visninger

Historisk ballast og 1000-års-monument for lov og rettssamfunn

Sommeren 2014 kjørte jeg hjemover langs Vestlandsleia. Uplanlagt havnet jeg i tur og orden innom de fleste byer og merkesteder lang den historiske pilegrimsleia. Inklusive Gulatinget. Det ble en spennende og fascinerende reise.
Alt fra slaget i Hafrsfjord – Riksmonumentet for samlingen av Norge og Selja. Moster. Ulstein m.fl. Gulating var et viktig sted.

Det som slo meg da jeg kom ned til selve Tingvollen, var jubileumsmonumentet: Plattformen m/ de store marmorsteinene.
Umiddelbart begynte jeg å telle.. Var det mulig?, ja det var det.. Det var 22. Som de 22 bokstavene i det hebraiske alfabet. Hele spekteret mellom Alef - Tav (Alfa & Omega). Og hjertet danset. Den som hadde lagd monomentet må ha visst eller blitt inspirert angående vår kristne tros arv. Basert på jødisk åpenbaring og kunnskap gjennom århundrene.

Stenene har en fasong som også slo an tonen; – bokstavelig talt. 22 hvite tangenter. Som de tre oktavene i den musiske toneskalaen + én til. 7x3 +1. Og jeg smilte til himmelen: Fantastisk symbolikk.

Kristen tro – Loven oppbevart i Paktens Ark - personifisert ved Y´shua/ Jesus. Nåde i kjærlighet, akkompagnert ved lovens bokstav til rettferdighet. Salvet med Ånd som krona på verket – som den siste bokstaven Tav. Pantet på vår arv, på pakten med himmelens og jordens Skaper og Allhærs Gud.

Formet som en vegg – eller som en ryggdekning om man vil – for de som stod foran folket og talte ut angående lov og rett. Om sannhet og om dom.

En fantastisk arv – en nasjonalskatt – et fundament ”armert i fjell” og Guds ansikt vist oss i Kristus.

Dagens Storting er en avlegger eller fortsettelse av dette. Måtte de lykkes i å forme et godt og rettferdig samfunn. Der lovens bokstav og intensjon går hånd i hånd, og der mennesker kan møtes hjerte til hjerte i arbeid for land og folk. Et sted der stridsøksene kan smis om til plogskjær.

Gå til innlegget

Den største av alle kriger

Publisert rundt 1 måned siden - 143 visninger

Menneskenes hjerter.

Skrevet som kommentarinnlegg i forkant av kjennskap til Sylvi Listhaugs avgang, morgen 20.3.2018. 
Relevant i tidsaktuell tematikk på selvstendig grunnlag.
---------

Menneskenes hjerter

Arbeiderpartiet gjorde en kopling til Utøya på eget initiativ. De fleste andre har latt den ligge av hensyn til ofrene. Til syvende og sist oss alle.
Men at det er en sammenheng mellom de to sidene i vår 7 år lange krig; - ja det kan knapt bestrides.

Og for å si "Det unevnelige": ABB utførte en politisk handling, i nær sammenheng med internasjonal krigføring. Ikke ulik handlinger som de han bekjempet gjorde.
Forskjellen består egentlig i at islam er en idéologi der vold er en selvfølgelig del av verktøykassa, og kan gjøres av hvem som helst utfra et sentralt dekret fra en leder/ imam - dvs religiøs vold. Denne type handling må godkjennes sekulærpolitisk i Norge.
Sannheten er at islam tillater jihadvold - Norge gjør det ikke. ABB ble rettmessig dømt etter kategorien drap etter norsk lov. Han utførte "jihadistisk krigføring".
Terroristene i Midt-Østen betales derimot implisittt under norsk lov v/norske skattepenger. Anført av NRK som hele etterkrigstiden har politisk indoktrinert og ledet befolkningen i retning av marxistisk grunnsyn. Ledet av politiske venstreaktører.

Saken mot Listhaug er forvrengt.
Det er "Arbeiderpartiets idéologi som skal ut", og ikke deres politiske kritikere, som påpeker sannhet. Hele venstresiden må nå komme på banen og be om unnskyldning for sine krigshandlinger. De har valgt "aksjemaktenes side".
Det nytter ikke å kjempe mot selve Universets grunnlover og insistere på at andre skal be om unnskyldning for å påpeke sammenhenger som er grunnleggende logiske basert på konsekvens.

Universets grunnlov om iboende naturlig tilbøyelighet til også å kunne velge "synd" - langs hele spekteret fra overtredelser - misgjerning, dvs direkte ondskap, ble gitt botemiddel og nåde på Golgata. Man kan ikke lenger påberope seg "naturretten" som "rett til ubegrenset frihet på bekostning av andre". Med konsekvens alle dets arvestrider; bl.a internasjonalt kjent og omtalt tilknyttet "Abrahams sønner". Striden innebærer "Prestetjenesten i Jerusalem."

Kjernen og poenget med all strid, er om mennesket er ansvarlig for sine valg i henhold til en legitim uttalt lov innenfor et visst område. I en internasjonal tidsalder kan Norge dog ikke kritisere ABB men samtidig i praksis betale hans motstanderes familie livsvarig "fangelønn" for sine krigere i samme krig.

Denne saken handler om det norske folks valg av støtte til sitt nasjonale sosialistiske parti, i samarbeid med Stormuftien av Islam. Arbeiderpartiet har prinsipielt valgt samme side som sine tyske arbeidere gjorde i 1938-45. Og i 1.VK.
Krigen er den samme ennå idag:
Lov og rett bygd på
1) Judeokristne verdier - versus -
2) Anarkistisk frihet eller 3) Leve under islamsk lov kalt Shar i a.

Kristen lov og rett i Norge skiller mellom det åndelige og det sekulære regimé.

Samtidig bindes disse lover sammen i menneskers hjertes dyp av ordene:
"Gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg. Og det du har gjort mot en av mine minste har du gjort mot meg. Samt at du skal elske Herren din Gud."
Så står striden dypest sett om man anerkjenner en Gud som Skaper og Far, eller om man vil leve uten Hellig Ånd som livskilde og samfunnslim.
Samt om man vil leve med potensiell mulighet til nåde og ny start i sitt og hverandres liv.

Krigen som avgjøres på Stortinget idag, avgjøres globalt i Jerusalem "i morgen".
Og vedrørende himmel og jord når barnet i krybben som voksen kommer til sannhets erkjennelse.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Fordekt rasisme
3 minutter siden / 343 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
7 minutter siden / 7946 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
13 minutter siden / 7946 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
23 minutter siden / 7946 visninger
Tore Danielsen kommenterte på
9. April vil aldri skje igjen!
30 minutter siden / 482 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
33 minutter siden / 7946 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
36 minutter siden / 7946 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ser du ulven?
40 minutter siden / 7946 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ser du ulven?
44 minutter siden / 7946 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7946 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7946 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7946 visninger
Les flere