Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

Alder:
  RSS

Om Anne Elisabeth Skogøy

Sykepleier. Bredspektret kristen bakgrunn gjennom livet.Interessert i språk, historie og idéhistorie. Analytisk, praktisk og med et snev av kreativitet. Er interessert i nye tanker, sammenhenger og helhet. - Forankret i de evige sannheter og Universets livslover samt Skaperen selv. Grunnpremiss: Biologisk teologi - jfr "Skapt i Guds bilde". Helhet ånd, sjel og kropp.Samt at Gud har vist hvem han er gjennom historien, - både i individ, samfunn og i skaperverket. Innerste kjerne og essens vist i Det nyfødte barn - født inn i Guds verden (tilbakeført på Golgata til under Guds herredømme) - og gjennom svangerskapet forankret til Skaperen ved paralleller til den treenige Høytidssyklusen. Vår-Pinse-Høst. Ved å skape Mennesket som ett uttrykk for seg selv har Gud armert sitt Nærvær og sin Bolig inn i selve grunnfjellet. Mitt ønske er personlig å kjenne Gud samt å bidra til å gjøre Ham kjent. Og at evolusjonsteorien kan møte sin overmann ved at vi finner tilbake til Skaperens egen signatur på sin eksistens. - "Reformasjon tilbake til våre røtter". Jeg ser dette som dypest sett i tråd med Luthers kjernevers: Hab.2.4b: "Men den rettferdige ved sin tro skal han leve." Jeg ser pinsens budskap som summen av Guds vilje: Loven innblåst med Ånden. Både óg. Fra stenhjerte til kjøtthjerte - med loven som grunnleggende skrog; Jesus som masten og Åndens livspust som den som gir vind i seilet. Om livsbåten er liten eller stor; at "Jesus har grepet min hånd".Ble barnedøpt - har aktivt invitert Gud/ Guds Ånd inn i livet mitt - er voksendøpt. Det siste med bakgrunn i: A) GT: Hærfører Naamans respons og dåp (neddykket x7) i Jordan (2.Kong 5.10); B) Evangeliene: Jesu egen dåp (Matt 3.) C) NT: Paulus brev til Romerne: 6.1 ff. v.4: "Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden - for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet - slik skal også vi vandre i et nytt liv." Min erfaring var at Ånden uventet inviterte meg til samtale, tur og dialog, - undrende - bekreftet med mannakorn ang. da Jesus oppsøkte og samtalte med Emmausvandrerne. I nysgjerring, åpen tro ble temaet introdusert: for meg "Dåp". Mitt spørsmål om begrunnelse for voksen dåp ble erfart gitt som de tre nevnte skriftsteder. For meg kairos- og rhemaord jeg valgte å følge.

Følgere

Med brukket rygg

Publisert 5 måneder siden - 432 visninger

Individer og samfunn nede for telling med moralsk brukket rygg?

Hva skjer når et samfunn ikke har en himmelsk, rettskaffen rygg?  Når loddlinja vi har kjent som hjørnesteinen på Sion, utfases eller nullifiseres ved at Faderens originalmanus viskes ut?

Hva skjer med Åndens virksomhet dersom samfunnet ikke kjenner Faderens Lov og Sønnens Liv?

Hva skjer med rettsstaten dersom mennesker "ikke vil samle, men isteden velger å spre". Dvs uttynne eller ansvarspulverisere - eller tilslutt utfase loven ved å forsøke å tie ihjel eller kneble sannhet?

1.Mos.6.5:  "Da så Herren at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at hver hensikt i hans hjertes tanker bare var ond hele dagen.
Herren angret at Han hadde gjort menneskene på jorden, og Han ble sorgfull i sitt hjerte.
Da sa Herre:  De mennesker Jeg har skapt, vil Jeg utslette fra jordens overflate, ja, både mennesker og dyr, krypet og fuglene i luften, for Jeg angrer at Jeg skapte dem.
Men Noah fant nåde for Herrens øyne."

Det vi har sett de siste årtier, men ikke minst de siste 7 år, er en innbitt kamp om grunnleggende ståsted for liv og virke.  Der sekulær og kirkepolitisk venstreside etter tiår på tiår med relativisering, driver med befolkningserstatning. Etter først å ha drevet med teologisk erstatningspolitikk jfr kirke versus loven, representert ved bl.a folket og nasjonen Israel.

Et kanskje provoserende spørsmål, men dog:
Er Mellomkirkelig Råds valg av politisk håndtering og stillingstagen i Midt Østen drevet frem av kampen for frihet fra Faderen?  - Med resultat en teologisk selvdød, ved at Universets grunnleggende skapelses/natur- og livslover ikke lenger skal "gjøres gjeldene" for mennesker?  Hvor ender man som samfunn der alt går i retning av kaos, fremfor orden; - "fra lys til mørke" - over "vannene"?

"Utslokk ikke Ånden", står det skrevet.  Utslokk ikke Verdens Lys; Faderens Ansikt - Faderens Ord, Faderens evige vesen - Sannhetens Ånd. 

Et samfunn med brukket rygg - et moralsk gjennomkorrupt samfunn - er preget av beskyttelses-, bedrageri- og korrupsjonskultur. Beskyttelse av sine egne; - dypest sett seg selv.

Et samfunn som ikke kjenner/ vil kjenne Guds Ord og historien fra gammel tid, kan ikke leve i nuet uten å miste gevinsten av 6000 års utviklingslære.

Skammen over Faderen og Faderens Lov preger en kirke på "melkemat". Fordi man ikke forstår helhet og sammenheng. Fordi man ikke kjenner Skriftene. Fordi man velger "shortcuts" i liv og lære.
Den kirke som forkaster Guds åpenbaring ved jødefolkets i liv og historie, er ikke Faderens kirke. Den kirke som velger barmhjertighet for barmhjertighets skyld alene - uten på sannhets grunn og med rettferds loddlinje-, er ingen sann kirke. Det samfunn som ikke anerkjenner universale, basale livslover som grunn for livet, vil ultimat falle under erfaring av tyngdekraften. Den kirke som skammer seg over Faderen, kjenner Ham ikke.

Det samfunn som individuelt og kollektivt kan forsøke å skjule sannhet om brudd på ryggsøyle, er et fattig, ynkelig og nakent samfunn.

Det samfunn Gud en gang tillot å smake fruktene av menneskelivets indre oppkomme av ondskap, samt ytre påtrykk av flomvann; - Dét samfunn som Gud i Noahs dager valgte å overgi til ødeleggelse; - Dét samfunn er det multikulturelle samfunn der alt og ingenting er lov og rett og individet ikke vil kjenne seg ansvarlig lenger enn dets egen vilje og nesetipp rekker. Uansett bokstav.
Det samfunn som velger seg "en PeterPave som menneskelig klippe" istedet for Ånden på Ordets og Lovens grunn, - det samfunn er i praksis et hult, tomt og gudløst og rettsløst samfunn.

Uten samfunn med Guds Hellige Ånd etter en personlig "død og oppstandelse", er frykten for å miste ansikt større enn frykten for å miste livssamfunnet med Faderen og Sønnen.
Uten fullverdig hebraisk bibelforståelse, kan ikke evangeliet om nåde forkynnes klart og rent til tro og omvendelse. Uten Israel som uttrykk for Faderens liv og virke i verden, kan heller ikke kirken leve.
Uten sannhet om Loven, er Nåden gjort til intet og overflødig.
Liv og lære har intet møtepunkt i menneskenes indre uten sann og sunn gudsfrykt i form av det Jesus selv opplevde: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg".  -Som individets erfaring av det som skjedde tilknyttet kirken/ det gamle templet:  Lyesestaken ble flyttet. Ånden forlot Tempelplassen trinnvis.  Først fra det Aller Helligste; hjertets/viljens område, dernest Tankens, dernest tilslutt Kroppens forgård.

Det samfunn som ikke "gjør mot sin neste som det vil skal gjøres mot det selv", er et dødsdømt og ubrukelig samfunn.

Det samfunn som ikke ser Guds treenige, trefoldige uttrykk for samme vesen - og at alt spiller samme grunntone, det samfunn kjennes heller ikke Jesus ved når regnskapet en dag skal gjøres opp.
Det samfunn som nekter å forholde seg til originalerfaring med sin rygg, og skader påtrykket tilkommet;  -det samfunn er ikke i sannhet og er gjort til intet.
For det samfunn gjenstår kun dommen og egen pine.

Det kirkesamfunn som ikke vil endre tidligere tiders v/Nikeamøtets forkastelse av individets hjertes dåp til 10-budsLoven og Åndens dåp, fortjener at Gud tillater dagens ragnarokk rundt ulike profeters ord og gjerning.

Biskoper:
Gi oss Loven tilbake. Gi oss Åndens Lys, ikke bare nåde. 
Gi oss en voksen og moden felles kirkeplattform.
Gi oss å gå fra Barn til Brud.Gå til innlegget

Barnets dåp - frelse eller inngang til Faderen/ Farshuset?

Publisert 5 måneder siden - 1966 visninger

Barnedåp til Gud Fader v/ foreldre versus voksendåp personlig til Faderen, Sønnen og Ånden?

Som innlegg til dagsaktuell samfunnsdebatt:
I et forsøk på å komme i rette med dyptpløyende problemstillinger vedrørende teologisk forståelse om sentrale trosdogmer, vil jeg reise samt belyse følgende spørsmål med diverse bakgrunn og tilknytning: 

Bør Kirken reformulere sin liturgi ved nåværende barndåpspraksis til å benevnes "Dåp til Faderens navn"?  - Til Farshuset. Jorden.
Som en gjenløst, forløst menneskeslekt.
I stedet for: 
"I Faderen, Sønnens og Den hellige Ånds navn". 
Dette i stedet reservert som formulering ved valgt myndig voksendåp og moden tilslutning til Guds rikes inngang v/Golgata på et senere tidspunkt i livet.

- Dette begrunnet i 1. del; - den ene av de to sider av mynten:
Dvs. dommen over Satan, vår Motstander Djevelen.
Dom over Slangen på Golgata. 1.Mos.3.15:  "Han( Kvinnens ætt) skal knuse ditt hode."
Slangen mistet som kjent sitt "paktsmandat og avtale" ang. menneskenes jord. "Verdens Fyrste" ble rettmessig dømt. Kjeruben. Tidligere lysbærer.
Verden ble gjenkjøpt og gjenløst til Faderen. Ved lov/rettsak/dom/straff/død. Samt oppstandelse. Tilbake til den siste Adam=Jesus; Ordet og Sønnen fra himmelen.
Født som et menneske inn i verden, - av en annen Eva; -en Miriam=Maria som med sitt hjertets villige ja til engelen, tok imot hans budskap og oppdraget. Med respons:  "Meg skje etter ditt ord"
Han erfarte samtidig som profetert i 1.Mos.1.15: "Og du (slangen) skal knuse Hans hæl". (Jesus ble sannsynlig korsfestet sideveis nettopp gjennom den ene hælen, jfr. tidens praksis.  NB: Hælbeinet er det som kroppen står samt hviler på - ikke ulikt forøvrig som en slags hjørnestein.).

Det ER og må være en forskjell angående de to ulike deler og dimensjoner ved frelsesverket:
1) Gjenløsning fra en Allianse/Lojalitetspakt under "Denne verdens Fyrste".
Dvs en ny posisjon angående barnets naturlige "Fødselsrett".  Versus hva de oppvoksende 0-21 utviklingsår utgjør angående potensiell kommende "Myndighet og forvaltningsrett".

2) Den nye pakt, med Sønnen i Hans blod. 

Det var på Golgata en gammel pakt med Døden og dødsriket som måtte pådømmes og brytes, Jfr. Jes.28.15-18.  Jfr. Esek.28.14-16ff.
Det kommer ikke alltid klart frem at det var en Pakt.

Slik jeg forstår det ikke bare menneskebarns tabber, feil og mangler, men en konkret form for Bestemmelse; en hjertets=åndelig pakt, som altså var synd overfor lojalitet til Gud; og som ble brutt mellom kjeruben Lucifer /englene og mennesker.
Og den skal en gang fullt ut fullføres med konsekvenser ved tidenes ende; ved Guds endelige dom.

Jfr: Jesaja: For dere har sagt:
"Vi har sluttet en pakt med døden, vi har gjort en avtale med dødsriket. Når den susende svøpen farer frem skal den ikke nå oss,  for vi har gjort løgnen til vår tilflukt, og vi dekker oss under falskhet".
Derfor sier Herren Gud dette:
"Se, jeg legger en stein til grunnvoll på Sion, en prøvd stein, en kostbar hjørnestein. En fast grunnvoll.  Den som tror haster ikke.
Jeg skal gjøre rett til målesnor og rettferdighet til loddesnor. Haglet skal feie bort den tilflukt de har av løgnen, vannene skal skylle over skjulestedet. 
Deres pakt med døden skal slettes ut, avtalen dere har med dødsriket skal ikke bli stående.
Når den susende svøpen farer frem, skal den trampe dere ned."

Jfr. Esekiel:
"Du var en salvet kjerub med dekkende vinger. Jeg har innsatt deg. Du var på Guds hellige berg. Du vandret blant glødende steiner. Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt; helt til det ble funnet misgjerning i deg.  Ved den omfattende handelen, ble du fylt med vold i ditt indre og du syndet. 
Som vanhellig stengte jeg deg ute fra Guds berg. Jeg lot deg gå fortapt, du kjerub med dekkende vinger, fra å være blant de glødende steiner."


Fra historien i ørkenen der folket ble bitt av giftslanger på vei fra Egypt mot Løfteslandet, vet vi at når mennesker så på KobberSlangen, stedfortredende den korsfestede Sønn - som var frivillig "blitt gjort til"- ved identifikasjon-"til synd for oss" -, så skulle de bli legt. Og de ble det. Et forbilde på Yeshua/ Jesus.


Det er slik jeg forstår saken viktig å klargjøre forskjellen på:

1) Barnekår som Fødselsrett versus
2) Mandat og Myndighetsbærende Sønnekår
;
- dvs å leve som barn av en Far versus som myndig, ansvarlig menneske med rettigheter og plikter i pakt med en Sønn. 

Dette har betydning for kirkens forhold til staten.
Men først og fremst for forholdet til henholdsvis sin Far samt den enbårne Sønnen som Frelser og Bror, Brudgom og Venn.
Mange innholdsbegreper er benyttet.
Egentlig er det enkle og dagligdagse begreper som er brukt for å klargjøre de åndelige prinsipper. Universet er helhet med sammenheng på alle plan.


Dåpsteologien


Er barnedåp fra kirken tiltenkt teologisk forståelse tilsvarende barneomskjærelse; bare til forskjell løsrevet fra å utføres "Den 8.Dag", - den som symbolsk direkte henspeiler til pakt i himmelen? For Evigheten.
- Jfr Nasjonal tilhørighet slik som for jøder i Israelsfolket, dvs = det samme som kirkelig tilhørighet.
Er det forskjell mellom å være "jøde etter kjødet" versus "hebreéer etter ånden"?
(Hebreer forstås som "å krysse over" grenseelven og "gå inn i selve landet").

Mens voksendåp er å regne som dåp til personlig og åndelig pånyfødelse/ personlig frelse; - som myndig innvielse til pakt med Sønnen.
Salvet med Ånden.
På grunnbasis av Faderens grunnleggende livslov fra evighet/ 10Budsloven; (-NB: IKKE de 613 forskrifter eller seremonilovene v/dyrelam som var forbilder inntil Jesus som Himmelsk MenneskeLam).


Loven ble oppbevart i Paktens Ark, sammen med Hyrde-/Autoritets-/Prestestaven og Mannabrødet fra himmelen, og ble Basis for det aller Helligste i Templet. Jesus/ Yeshua er oppfyllelsen; =Den menneskelige Ark. Gud ikledd kjød.
Med Faderens himmelske blod, jfr himmelsk farskap anerkjent ved Ånden, ved Jesu dåp til omvendelse. I Jordan.
Jesus som Ark bar symbolsk loven i sitt indre menneske; i sin fysiske ark.
NB:
Barnet arver genetisk blodtype etter sin far.
Jødenes slektslinje defineres fysisk via sin mor. Åndelig via sin far Abraham og hans pakt med Gud.
Og det ved loven "temmede lam" Isak er versus "den utemmede" Ismael. Begge er elsket av både Abraham og Far Abba, men en av to mulige ble nødvendigvis valgt som med prestetjenesten i Jerusalem. Det ble slik vi kjenner og helhetlig fullt ut konsistent forstår i historien utspilt gjennom Isak; - som sønn av Sarah- ; Abrahams kone fra ungdommen av.
Forlenget iflg. kristen tro ved jøden Yeshua Jesus, med sitt utvidede åndelige rike - som et "ikke av denne verden". Et åndelig rike. Som i en sjel "født påny" ved Ånd og Sannhet.
Ismael som en sønn tilknyttet slekts- og familiearv fra Egypt, fikk Abrahams løfter om andre velsignesler. Rikelig velsignet med 12 sønner til liv på sine steder i regionen. Som barn elsket av Abraham samt av Gud.
Pakten ble gitt ved Abraham, Isaks og Jakob ætt - og ned over via kong David; Jerusalems konge nr 2, etter kong Saul.

Øvrige moment: 
Jesus selv ble døpt som voksen ved inngangen til sin tjeneste. 
Han praktiserte selv barnevelsignelse. 
Han anerkjente selv Johannes´s dåp til omvendelse. Han gikk selv med i dåp til det som representerte loven.  Han sier dog at Jesus skal vokse, han skal avta.  Fra 100% til 50/ 50? Ord innblåst m/Ånd?

Nikeamøtets formuleringer i år 325 bør etter mitt skjønn revurderes.

Var disse virkelig fylden av fortståelse; - en gang for alle? Ble historien en lukket bok fra den dag og tid?
Hva med 1500-tallets reformatoriske sentrale dogme: "Den rettferdige skal leve ved sin tro?" Samt til handling?. 
Er ikke forløperne Josef, Moses og Kong David, deretter henvist direkte til Jesu liv, - i tospann med Johannes - de/den siste som definerer historien om Frelsesverket fra evighet?  Ef.1.

Et barn som bæres av sine foreldre til Gud som Far, lever på alle måter under sine foreldres myndighet og tro/ lære inntil egen myndighetsalder.  Ved foreldrepakt.
Sannsynligvis med bakgrunn i Abrahamspakten. I en ensidighet v/Gud. 
Og ensidigheten er representert ved den himmelsk/jordiske kampen mot Djevelen. Gjennom kampen Jesus kjempet for å bli stående i sannhet og rett overfor sine motstandere. I et møte med all verden først for Det høye råd/ presteskapet, deretter for Den sekulære verdensmakt. Lot seg pådømme jfr. lov og rett. På tross av uskyld. - Fordi Han var av himmelen.

Bør man skille bedre i liturgien mellom Farspakt og Sønnepakten?
Begge dog ved Ånden. 
Den siste som ved "implisitt individets hjerte tro til omvendelse og nytt liv".  Som gjennom "å bli født påny". Som med vilje til grunnleggende å leve etter JudeoKristen rett fra Jerusalem/Siontinget, dernest i Norge som ved Gulating  samt Storting - som for kirken konstituerende ved at lov og rett skal "utgå fra Sion" og "vurdert opp mot" alle andre potensiele lover.

Aktuelt:
I nyere tid er den norske grunnloven i praksis avkristnet fra grunnlovsjubileet år 2014.  Humanisme/("kjødet" ?) ble tatt inn som lovgrunnlag.
8.mai 2018 ble det kristne begrepet "hellig" tatt ut av vokabularet for nasjonen i grunnloven. Ved at det ble gjort gjeldende for kongen. Naturlig da også for hans undersåtter. Et begrep som handler om å tilhøre Skaperen som kjent gjennom Bibelen.
I Norge praktisers ellers et skille mellom det verdslige, sekulære mandat og det åndelig rike; jfr. Jesu ord om "å gi da keiserene det som keiserens er, og Gud det som Guds er".  Individets hjerte tilhører seg selv og evt. ved frivillig og personlig gitt rom for Gud i sitt liv.

NB: 
Det var to bukker som ble gjort offer ved i GT på Forsoningsdagen: 
1) En Syndebukk ført utenfor leiren/ utenfor klippen til død. 
(Relevant mtp. Kjeruben Lucifer/Djevelen/ Motstanderen og hans rolle i historien.)
2) En geitebukk (eller?) værlam.
(For menneskelige "gjestridige" geiter (eller?) "tamme" lam). 
Blodet ble sprinklet på Paktens Ark/ Alteret inne i Det aller Helligste. 
(Slik den gamle blodspakt ved Sinaifjellet ble sprinklet over Torah/Læren samt folket.) 
Jesus sier:  "Den som vil prøve om læren er av Gud, skal kjenne det".


Hva betød det for disiplene av forskjell da Jesus sa:  "Ta imot Den Hellige Ånd"?
Jeg ser det som md bakgrunn i et fritt ønske og valg.
Ikke gitt i et spebarn. Men til ungdom & voksne. Viljens Valg til å ha selvbestemmelsesrett til frivillig av hjertet å ville og å gjøre Hans gode vilje.


Vi ser hvordan svært mange kjemper for sin forståelse angående tilknytningsgrunnlag til Løfteslandet Guds Rike.
I år 622 kom en ny lære formulert og sammenfattet ut fra Midt-Østen.
Med utspring i Arabia denne gang, og med røtter via Hagar som egyptisk prinsesse og sønnen Ismael; Abrahams førstefødte, som selv ble giftet inn slekt med egyptisk kone.
Kanskje trenger alle 3 abrahamittiske sønner sin lære å reformeres i vår tid?
Kan Kirken tydeliggjøre sin? Kanskje det blir lettere for flere i vår tid?

Hvordan gjenspeiler Jerusalem menneskets livsfunksjoner best?
Som et hjertets LøftesLand?
Som et to-funksjonelt hjerte med utpumpende og tilbakeførende oppdrag, samt utlufting og reoksygenering via lungekretsløpet. - Med 2 elektriske impulsoppstartsknuter + fibrer som formidler og fordeler spenningen utover i hele hjertet til samlet funksjon.
Biologisk teologi er interessant.  Som mennesker skapt i Guds bilde.
Fader, Sønn og Ånd i samspill for hjertelungekretsløp og blodomløp.

Relevant spørsmål: 
Når og på hvilket grunnlag skal mennesker egentlig ha stemmerett ved viktige lærespørsmål på bibelsk grunn? Til å spikre en læreforståelse? Ved nominell eller eksistensiell tilhørighet i Guds Rike?Frelst av nåde-begrepet:

1)
Nåden som en gave;
tilveiebrakt for verden ved syndebukk-delen. For prinsipielt sett alle mennesker.
Individuelt som en mulighet til et åndelig liv.  En gave til fritt å kunne ta et mulig valg ved hjertets enkle tro og bekjennelse
- på grunnlag av og slik vist først ved geitebukken/værlammets offer. Fullbrakt oppfylt i Jesus som et menneskelig Lam. 
(NB- også jfr. Josefs drøm om at væren i sin tid ble drept av ulver).

2)
Alle har syndet og trenger Guds nåde.

3)
Vi kjenner til hva som defineres som synd ved Guds lov. De 10 bud. 
Vi anerkjenner Faderens rett til å dømme/ straffe Jesus på lovens grunn.
Jesus ble gjort til synd. For oss. Pga oss. Alle oss.
Dømt av Faderen på Golgata, - stedfortredende for og pga oss. 
Ved vår aksept for premissene, er vi ikke lenger "under" loven i påvente av dom. Vi lever med den integrert skrevet i vårt hjerte, som korsfestet med Jesus, i tro og tillit til at Han er vår fred.
"I Kristus" med Guds Ånd globalt utøst etter pinsedag, som til innpust og himmelsk reoksygenering av cellene i blodbanen, og til hjelp for utpust.

Til liv og åndelig næring, innovasjon og kjærlighet.
Til renselse.
Til fellesskap i Ånd og Sannhet.

I have a dream.
Om en reetablert forståelse angående at Faderen - ved seg selv & Ordet fra himmelen - rettmessig dømte Slangen og desslike - oss alle - på korset.
Og som ved det iscenesatte og gjennomførte et evig fysisk & åndelig møtepunkt mellom lov og rett. For ved mulighet til egen frivillige deltakelse "her i tiden" å forankre både et individ og et velfungerende samfunnsliv.

10 enkle basislover av prinsipiell karakter: 
Vertikalt: Å elske og anerkjenne en Skaper og Far med naturlover, hus- og livslover; m.v. enkelte praktikaliteter.  Også å ha en nødvendig respekt i betydning "frykte lovens lange arm".
Samt horisontalt: "Ikke stjele, ikke lyve, ikke myrde, ikke uansvarlig sex, ikke misunne".  Så enkelt. Så basalt. Så grunnleggende og genuint sunt og menneskelig klokt i alle kulturer til alle tider.

Tilgjengelig ved deltakelse v/identifikasjon.
Som i GT ved Moses´ m.fl lederes måltid med Gud på klippen Sinai etter pakten ved fjellets fot - fremoverskuende. (70 ledere, jfr. 2.Mos.24.9ff)
Og i kirken bakoverskuende etter Jerusalem/Golgata; - nå som måltid/ nattverd tilgjengelig for alt folket. (Luk.22.14 ff.)

Tilgjengelig - enten/ eller som:
*selv en synder
*som et offer og som dommer; - med bakgrunn i Faderens rettesnor med å ha en "personlig domsrett over andre som utøvd på Kristus" - men uten å selv ta hevn. Jfr. å ha en mulighet til en OpptilGud-givelse av retten til straff eller hevn. Ettergivelse av skyld horisontalt overfor skyldnere er en annen del av saken. Mynten har to sider: for- versus bakside.
Tilgivelse direkte til en skyldner, betinger likeledes dennes egne syndserkjennelse og bønn om tilgivelse. (Hvis i live& mulig). Slik vårt eget hjertes erkjennelse avkreves oss innfor Gud. 
Joh. 1.9:  "DERSOM vi bekjenner våre synder; (DA) er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet".

Prinsipielt og reelt sett kan dette være mulig å få til dersom man i velbegrunnet tillit kan å ha en overlatelse til en offentlig domsmyndighet v/ ulike myndigheter - vurdert henholdsvis i stort eller smått.
Dette i stedet for retten til gammeldags blodhevn som straff eller ultimat som nasjonal krig.
Hva bedre enn et slikt grunnkonsept kan forklare og motivere individ og samfunnsliv til et fungerende bærekraftig fellesskap?

Fulle barnerettigheter v/ foreldres pakt og i umodenhet, vanskeliggjør for meg å se en sunn og velfungerende åndelig og psykologisk helhetsforståelse.

Hvorfor har kirken mistet sin 1000-årige lov/ rettsposisjon i folket?
- Jesus som helt inn i døden oppholdt lov& rett og vitnet om sannhet. Hvordan er det blitt slik at Hans rolle som stedfortredende offerlam i møte med Loven, ofte er ensidig forstått? Han - som samtidig er Løven av Juda. Som både irettesatte og holdt folk ansvarlige, samt møtte de med kjærlighet. Både óg.

Kan Kirken ved sin praksis på bibelsk pedagosisk og innholdsmessig  grunnlag klargjøre forholdet mellom lov og evangelium bedre?
- jfr. tidligere summen av tidligere generasjoners levde liv og forståelse?
Jfr. i lys av summen av prinsipielt sett/ historisk kjente snart 6000 års lang verdenshistorie med en rekke viktige teologiske grunnlagsmønstre gitt fra den 1.Adams tid. Sist, men ikke minst i betydning vår-pinse-høsthøytidene.  I sum forteller de en viktig helhet til balanse for vår tro.

Jesus ble forkastet og dømt ikke for sine gjerninger, men for å akseptere anerkjennelse som Guds Sønn; Den lovede Messias. En MenneskeSønn. En menneskelig Frelser. Ikke som en utenforstående i en pakt gjennom en utenomjordisk kjerub eller engel som veileder.
Deri ligger sprengkraften. 
Kraft til oppstandelse ved uskyld. Han var Gud. Han var Sønn, Han var Ren. Døden kunne ikke holde ham. Han var Gud fra Evighet. Selve Ordet verden ble skapt ved. Han stod opp. Han lever i dag. Han er Alfa & Omega.
Deretter skjedde det at Ånden fra himmelen ble gitt som krona på verket utgytt for alle mennesker. Til å bli sønner og døtre såvel som Ham, den førstefødte blant mange brødre og søstre.
Gud har mange sønner. Gud har mange barn. Han har oss og vi har Ham.
Ved Hans død har vi fått del i mulighet til det evige liv. 

Etterord/For ordens skyld:
Jeg promoterer ikke "å skru klokka tilbake til tiden med et dyrelam" istedetfor et menneskelam. Synden er sonet. Og Ånden ER kommet. Vi er ikke "under" loven i påvente av en dom. Vi har tatt imot den representert ved Golgata.
Men skal kirken og samfunnet unødig og urett frakobles gode, sunne, bærekraftige, lave rammegjerdene gitt i kjærlighet rundt vårt Eden, fra Gud til vår nasjonale eller individuelle Hage?  Eller skal disse lover med glede kunne favnes og utdypes ved forskrifter aktuelle for enhver tid?

Et ja takk begge deler velintegrert; til både Fader og Sønn.  I Ånd og i  Sannhet. Ved tro og til tro.
Og med justerte sakramenter? I form av annen liturgi ved barndåp, eller overgang til barnevelsignelse? Til klargjøring av trosfundamentene våre?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hva om de har en god grunn?
9 minutter siden / 281 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
19 minutter siden / 21643 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Hva om de har en god grunn?
38 minutter siden / 281 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Det et noko som betyr meir enn alt anna
rundt 1 time siden / 397 visninger
Daniel Hehir kommenterte på
Truet på livet i pakistansk blasfemistrid
rundt 2 timer siden / 138 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 4709 visninger
Håvard Nyhus kommenterte på
Ordet fanger, ikke
rundt 3 timer siden / 1791 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
De som trekker opp stigen etter seg
rundt 3 timer siden / 204 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Hva om de har en god grunn?
rundt 3 timer siden / 281 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Hva om de har en god grunn?
rundt 3 timer siden / 281 visninger
Greta Aune Jotun kommenterte på
Hvorfor skal staten hindre min rett til trosutøvelse?
rundt 3 timer siden / 89 visninger
Greta Aune Jotun kommenterte på
Truet på livet i pakistansk blasfemistrid
rundt 4 timer siden / 138 visninger
Les flere