Aud Valborg Tønnessen

Alder:
  RSS

Om Aud

Dekan på UiO:TF

Følgere

Universitetets utdanning av religiøse ledere

Publisert 7 dager siden - 186 visninger

Regjeringen har satt religiøst lederskap på dagsorden. UiO og TF er bedt om å utvikle studietilbud for religiøse ledere fra relevante trossamfunn. Bak ligger det en større utfordring, hva slags religiøst lederskap trenger Norge og det norske samfunn i dag?

Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister, og Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister peker i Vårt Land 12.03. på noen forventninger til moderne religiøst lederskap: Religiøse ledere forventes å spille en rolle som moralske veiledere, som bidragsytere i møte med store samfunnsutfordringer, og formidlere av religion og religionsutøvelse i det offentlige. Det handler om sammenhengskraften, det som holder samfunnet sammen, som gjør det robust i sin mangfoldighet. Det fordrer utdanning og høy kompetanse.

 

I Norge har vi lang tradisjon med prester som religiøse ledere med høy akademisk kompetanse. Et særtrekk ved universitetsteologien er at den er utviklet innen rammen av det sekulære universitet, der samspill med andre fag står sentralt og hvor den åpne samtalen med samfunnet omkring er formende. Universitetsteologien er ikke bare til for kirken, men er del av akademia og storsamfunnet. Denne tradisjonen danner grunnmur for utviklingen av et nytt studietilbud til religiøse ledere fra ulike trossamfunn.

 

Det er ikke selvsagt at trossamfunn holder seg med ledere med akademisk kompetanse lik den Universitetet gir. Noen vil endog oppleve den som truende. Det hører til akademia å stille spørsmål. Det som holdes for sant, skal kritiseres og prøves. Gitte normer skal diskuteres og problematiseres. Til studiet av teologi hører religionskritikken. Evnen til kritisk refleksjon kjennetegner all god akademisk praksis. Å utdannes som religiøse ledere innen en slik sammenheng krever åpenhet, mot og vilje til å inngå i samtaler der egen religiøs praksis kommer under kritikk. Det handler om forskningsbasert utdanning på premisser som ikke skiller seg fra andre fags. Det handler om at trossamfunn og akademia spiller på lag og samtidig anerkjenner hverandres grenser.

 

TF har over to hundre års erfaring med å utdanne religiøse ledere på slike premisser. Det har gitt teologer og prester som har vært med å forme kirke, akademia og samfunnet, som storheter som Henrik Wergeland, Eilert Sundt, Kristian Schjelderup, Ingrid Bjerkås, Rosemarie Køhn og Inge Lønning. Like viktig er de prester og teologer som har spilt og spiller sine roller i det lokale kirke- og samfunnsliv og bidrar til sammenhengskraften der. Prester har vært viktige innen offentlige institusjoner som sykehus og fengsel. Når representanter for andre tros- og livssynssamfunn skal fylle liknende funksjoner,  blir utdanningsspørsmålet sentralt.

 

Det er religiøse lederes ansvar for samfunnet i stort som regjeringen har løftet frem, i erkjennelsen av at disse spiller en formativ rolle. Her er utviklingen i Norge på linje med den som skjer ved andre europeiske universitet. TF samarbeider med våre søsterfakulteter i Norden og Europa, også om islamske teologistudier ved universiteter. Det nye utdanningstilbudet utvikles derfor innen rammen av en internasjonal forskningskontekst. Dét er en grunnleggende forutsetning for å kunne møte forventningene om et moderne religiøst lederskap.

 

Et moderne religiøst lederskap må være tuftet på forskningsbasert kunnskap, inkludert kritisk fortolkningskompetanse over egen religiøs praksis i møte med verdier som demokrati, likestilling og trosfrihet. Slik utdanning har TF gitt i flere hundre år, og det skal vi fortsette med når vi utvider tilbudet til ikke bare å gjelde prester, men også andre religiøse ledere.

 

 

Gå til innlegget

Vårt Land og Det teologiske fakultet

Publisert over 1 år siden - 402 visninger

Universitetsutdannede biskoper har vært avgjørende for å endre norsk kirkehistorie. Hvor ville Den norske kirke vært i dag om ikke biskoper som Rosemarie Køhn og Kristian Schjelderup hadde trosset anklager om intoleranse og illojalitet fra det kirkelig-teologiske etablissementet?

 

Vårt Land kommenterer diskusjonen om bispeutnevnelsen i Stavanger, der spørsmålet om hvorfor prester fra UiO ikke får lederstillinger i Dnk har blitt reist. I mitt innlegg viste jeg til at professorer fra TF har vært med å endre teologien slik at kvinneprester og homofilt samliv har blitt kirkelig akseptert. VL antyder at et slikt endringsarbeid ville vært vanskelig om de samme professorer hadde vært biskoper, fordi en biskop er bærer av ”enhetens embete”. La meg hjelpe VL med historien

Hvordan ville Dnk sett ut i dag om ikke biskoper fra TF hadde våget å bryte ut og handle i tråd med en teologisk fortolkning formet av utdannelse og dannelse ved UiO? Den siste biskopen utnevnt med bakgrunn fra TF var Rosemarie Køhn i 1993. Hun ble kollega med Sigurd Osberg og Ola Steinholt, også fra TF. Disse var avgjørende for det kirkelige klimaskiftet om homofile, da de i 1995 utgjorde mindretallet i bispekollegiet som gikk inn for at homofilt samlevende kunne arbeide i Dnk. Og, hvor ville Dnk vært uten biskop Kristian Schjelderups ordinasjon av første kvinnelige prest?

Kjennetegnende for disse fire er at de hadde en teologisk plattform formet av fri akademisk diskurs, som gjorde at de våget å stå i mot presset de ble utsatt for fra det kirkelig-teologiske miljø for øvrig. Jeg trenger knapt minne VL om hva avisen skrev om Schjelderup da han ordinerte Ingrid Bjerkås. Han var intolerant som ”trosset” igjennom sitt syn på tvers av det veldige kirkelige flertall som var bundet av sin samvittighet – som om ikke Schjelderup hadde samvittighet. Da Køhn gjeninnsatte Siri Sunde som prest, etter at Sunde hadde inngått partnerskap, kalte Kirkerådets leder henne for ”illojal”.

Ved å hente legitimitet fra et universitetsteologisk miljø ble det mulig å bryte ut av kirkelig og teologisk konformitet og trosse anklager om intoleranse og illojalitet. Nå kan det virke som om det er en oppfatning i kirken at siden ’alle’ aksepterer kvinnelige prester og homofilt samliv, er ikke lærested lenger viktig. Men for å skape endring i trengs en teologisk plattform som ikke bare reproduserer seg selv. Derfor er det vesentlig å ha biskoper også med universitetsteologisk bakgrunn, for de er formet av en teologi som er blitt til ved et breddeuniversitet. Det gjør ikke teologien mindre relevant for kirken, men gir den en annen forankring, noe som har vist seg avgjørende ved veiskiller i kirkehistorien.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Blokhus kommenterte på
Hvor blir det av medias kritiske røster?
12 minutter siden / 45 visninger
Thor Ivar Hornnes kommenterte på
Du slår ikke av mørket – du slår på lyset.
24 minutter siden / 229 visninger
Egil Andre Gjerde kommenterte på
Hvorfor KrF knebler Kors-Sylvi
rundt 1 time siden / 1416 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hvorfor KrF knebler Kors-Sylvi
rundt 1 time siden / 1416 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 1 time siden / 616 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Slik ser man på Listhaug ved Universitetet i Oslo
rundt 2 timer siden / 222 visninger
Rune Holt kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 2 timer siden / 616 visninger
Jens Tomas Anfindsen kommenterte på
På hat-tokt med barna
rundt 2 timer siden / 397 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 2 timer siden / 570 visninger
Les flere