Dag Sele

Alder: 53
  RSS

Om Dag

Følgere

Likeverd - ein norsk verdi?

Publisert 11 dager siden - 235 visninger

Eg trur at me også i dette tilfellet legg det viktigaste grunnlaget i starten av livet.

Me høyrer frå tid til annan at norske eller kristne verdiar er trua i Noreg. Men både definisjonen av norske verdiar og motivasjonen for å ta det opp viser seg ofte å vera svært ulike. Om orda kjem frå ein Frp-politikar kan du rekna med at det eigentleg handlar om innvandring. Om orda kjem frå ein KrF-ar handlar det kanskje om kristne verdiar og kulturarven sin plass i samfunnet. Og når Ap og fleire andre snakkar om norske verdiar, handlar det ofte om likeverd og små skilnader i samfunnet.

 

Det som etter kvart har slått meg er at det truleg er dei norske verdiane som Ap held fram som i dag er mest trua. Men det paradoksale er at Ap er blant dei som står i fremste rekke i svært alvorlege åtak på verdien likeverd. Eg underslår ikkje at Ap i prisverdig stor grad har kjempa for å redusera skilnadene i det norske samfunnet og slik sett for likeverdet. Men når det gjeld dei aller mest utsette likeverd-spørsmåla i dag meiner eg at både Ap og fleire andre dessverre har stilt seg på feil side og slik sett er blant dei som truar denne viktige verdien i samfunnet vårt.

 

For samtidig som me har mindre skilnader mellom folk i Noreg enn i mange andre land, er det mykje i både samfunnsutviklinga og dei politiske debattane som signaliserer til barn, foreldre og andre vaksne at ikkje alle er like mykje verdt. I møtet med ei teknologisk utvikling der det blir stadig enklare å kartleggja eigenskapar hos foster, påverka arveanlegg og etter kvart kanskje velja dei eigenskapane me ønskjer at barna skal ha, blir nemleg tanken om at alle menneske har ein ubetinga og lik verdi stadig sterkare utfordra. I møtet med ein skule der målingar og samanlikning av resultat har stadig større plass kan nok enkelte oppleva at skilnadene mellom folk ikkje er så små. I møtet med eit arbeidsliv som slett ikkje er tilpassa ditt funksjonsnivå kan det nok røyna på å kjenna seg likeverdig. 

 

For kva skjer med dei små skilnadene mellom oss når skulane ber elevar droppa prøver, for å ikkje dra ned snittet? Og kor stor blir respekten for ulikskapar og variasjonen mellom oss menneske om me som samfunn signaliserer til den gravide at ho bør få undersøkt fosteret sine eigenskapar og velja abort om det blir påvist avvik? Og kven definerer kva som er avvik og kva som er variasjon?

 

Det er mange faktorar i samfunnet vårt som motarbeider idealet om likeverd. Men eg fryktar at me også i dette tilfellet legg det viktigaste grunnlaget i starten av livet. For dersom allerede foster og foreldre blir møtte med forventningar om å tilfredsstilla eit stadig snevrare normalitetsbegrep; kor lett blir det då å justera dette seinare i livet? På dette feltet er ikkje lovreguleringar tilstrekkeleg, sjølv om det er viktig. Her er det haldningar og menneskesyn som blir avgjerande. Dersom me skal verna og løfta den norske verdien likeverd høgare, trur eg me snart må tilbake til tanken om at alle menneske har lik verdi, også før dei er fødde. Den dagen norsk debatt kan romma vanskelege samtaler om barn sine likeverd, både før og etter fødsel, då ser eg eit større håp for denne norske verdien. Og skal me skapa dette rommet i norsk samfunnsdebatt, må me klara å føra ein open samtale, på tvers av ulike abortsyn. Her bør me alle starta med oss sjølve.

 

 

Dag Sele

Sentralstyremedlem, KrF

Gå til innlegget

Navigasjon og politikk

Publisert 3 måneder siden - 216 visninger

Vårt Land sin artikkelserie om KrF omtaler den spagaten me no har blitt ståande i. Fleire uttaler seg i den samanheng som om KrF har valet mellom å bli ståande i ein smertefull spagat eller å definera seg som ein del av høgre- eller venstresida av politikken. Det meiner eg er ei tankefelle me snarast mogeleg må bort frå.

Når eg legg ut på ei ferd langs fjorden heime i småbåt, vil det variera kva side av fjorden det svarar seg å gå på. Dersom det er nordavind, er sjøen langt smulare på nordsida, medan eg ved sønnavind ofte vil velja å gå på sørsida av fjorden. Ut frå vér og straumtilhøve kan det dermed på ein tur vera enklast å nå fram til målet på nordsida og på ein annan tur kanskje på sørsida. Men når eg først har starta på turen, vil det oftast vera lite fruktbart å kryssa fram og tilbake, sjølv om veret skulle vera skiftande. Dersom ikkje véret skulle snu uventa brått, vil eg difor halda meg til den sida eg har valt, til eg er ferdig med den aktuelle turen (perioden). På neste tur vil eg derimot gjerne vurdera om tilhøva er såpass uendra at eg fortsatt vel den same sida eller om det i den situasjonen som då er vil vera meir tenleg for mitt reisemål å gå langs andre sida av fjorden.

Nokon ville kanskje hevda at det var ryddigare av meg å alltid gå på same sida av fjorden, i følgje med den same, store skuta. Ja, nokon ville aller helst at eg omregistrerte båten min til å bli ein lettbåt på ei av dei store skutene. Sjølv vil eg gjerne vera fri til å gå der sjøen er smulast og straumen i tilstrekkeleg grad går min veg til at eg enklast mogeleg kjem til det målet eg har sett meg for reisa. For mitt reisemål er slett ikkje alltid samanfallande med dei store skutene sine. Difor ønskjer eg i første omgang å bestemma meg for kva side av fjorden eg vil velja, og kva andre båtar eg vil gå i følgje med, for ei reise om gongen.

Og kven veit; når det har gått nokre år og nokre reiser er unnagjort, kanskje fleire av oss småbåteigarar kan bli store nok til at me kan slå oss saman og gje oss i veg midtfjords igjen…

  

Dag Sele

Matros/sentralstyremedlem på KrF-snekka

Gå til innlegget

Om sikre og usikre kort på valdagen

Publisert 6 måneder siden - 253 visninger

KrF sin stemmesetel er kanskje det einaste kortet som vil kunna dra politikken mot sentrum og hindra ein politikk altfor påverka av ytterfløyane, uansett kven som blir statsminister.

Det einaste som synest nokså sikkert i politikken for tida er at statsministeren etter valet anten heiter Erna eller Jonas. Og den som har følgd med politikken til Høgre og Arbeiderpartiet vil vita at skilnaden mellom dei to langt frå er så stor som dei vil ha oss til å tru. Den store skilnaden kjem først om dei må forhandla om politikken med fløypartia på anten høgre- eller venstresida. Då vil Frp dra Høgre meir i den retning at individet sine rettar og individet sin fridom får forrang, framfor omsynet til dei andre og til vårt felles beste. På same måten vil SV og Rødt dra Ap meir i den retning at det er staten sine løysingar som skal passa for alle, med mindre rom for individuelle vurderingar og kva som passar best for den enkelte. Frp vil dra Høgre bort frå trusfridom og religionen sin plass av frykt for dei framande, medan SV og Rødt vil gjera det same med Ap av frykt for at kristendommen ikkje er radikal nok(?)

 

I dette landskapet vil eit sterkt Krf vera eit sikkert kort for å dra Erna i retning eit sterkt velferdssamfunn, med omsyn til alle. Samtidig vil eit sterkt KrF, dersom Jonas skulle bli statsminister, vera eit sikkert kort for å dra han i retning av eit velferdssamfunn der saker også skal løysast så nær som mogeleg til den det gjeld. Og KrF vil vera eit sikkert kort for å dra både ei regjering Solberg og ei regjering Støre i retning eit samfunn der den kristne kulturarven blir ivareteken og der kristne verdiar viser att i politikken.

 

Såleis er KrF sin stemmesetel kanskje det einaste kortet som vil kunna dra politikken mot sentrum og hindra ein politikk altfor påverka av ytterfløyane, uansett kven som blir statsminister. Det kallar eg eit sikkert kort! Godt val!

 

 

Dag Sele

Listekandidat, Hordaland KrF

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Søren Ferling kommenterte på
Idear og deira forførande makt
6 minutter siden / 584 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Dommedag og benektelse
10 minutter siden / 729 visninger
Audun Wold kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
21 minutter siden / 1716 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 1 time siden / 1716 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 1 time siden / 1716 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 2 timer siden / 1716 visninger
Lukas F. Olsnes-Lea kommenterte på
Når politikeren møter filosofen
rundt 2 timer siden / 187 visninger
Lukas F. Olsnes-Lea kommenterte på
Bevissthet om døden
rundt 2 timer siden / 380 visninger
Audun Wold kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 2 timer siden / 1716 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 2 timer siden / 1716 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Dommedag og benektelse
rundt 2 timer siden / 729 visninger
Les flere