Toril Hofshagen

Alder:
  RSS

Om Toril

Direktør i Norsk Vann; interesseorganisasjonen for vannbransjen i Norge

Følgere

Det viktige vannet

Publisert 4 måneder siden - 105 visninger

Vegen har blitt kort fra tørke og vannmangel til ekstremregn og vannskader. Utfordringene angår oss alle. Det er på høy tid å prioritere det viktige vannet!

Gode vann- og avløpstjenester er helt avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere og for vår helse, miljø og sikkerhet. Men klimaendringene gir særskilte utfordringer på vann- og avløpsområdet. Store deler av landet opplever nå tørke og vanningsrestriksjoner, mens andre steder er det risiko for kraftig nedbør og vannskader.

Det er også andre utfordringer i arbeidet med å levere de viktige kommunale vann- og avløpstjenestene. Det skal skaffes vann og avløp til nye utbyggingsområder og en voksende befolkning, det er stadig strengere regelverkskrav til tjenestene, og det er behov for store investeringer for å komme ajour med vedlikeholdsetterslepet.

For å takle alt dette, er det behov for å investere hele 280 milliarder kroner i de kommunale vann- og avløpsanleggene i landet frem til 2040, ifølge en rapport fra Norsk Vann. Og størstedelen av investeringene gjelder det nedgravde ledningsnettet, der det er behov for å øke fornyelsestakten med 50 prosent, for blant annet å få kontroll på lekkasjene fra vannledningene og for å hindre at regnvann overbelaster avløpsledningene.

Investeringene er beregnet å medføre en gjennomsnittlig økning i vann- og avløpsgebyret på 4 prosent årlig utover prisvekst. Det er kommunestyrene som vedtar gebyrnivået for hvert år, ut fra hva som er nødvendige kostnader for å produsere tjenesten. Kommunerevisjonen fører tilsyn med at midlene blir brukt på riktig måte.

Hver sommer er det presseoppslag om kommunale gebyrforskjeller, basert på SSBs statistikk. Det er mange grunner til at vann- og avløpsgebyret varierer fra kommune til kommune. Den viktigste faktoren er hvor mange innbyggere som forsynes per kilometer ledning, da nesten 90 prosent av investeringene er knyttet til den nedgravde infrastrukturen. Vanngebyret avhenger også av hvilke vannkilder man har tilgang til og hvor mye vannet må renses og pumpes. Avløpsgebyret avhenger blant annet av hvor renseanlegget ligger og hvor strenge krav det er til rensingen. I tillegg vil det variere hvor store investeringer den enkelte kommune har gjort tidligere år, og hvor store investeringer som må gjøres fremover.

Befolkningsundersøkelser har vist at bare 10 prosent av innbyggerne vet hva de egentlig betaler i vann- og avløpsgebyr. En gjennomsnittlig husstand betaler om lag 9000 kr samlet for vann- og avløpstjenestene gjennom et helt år, inkludert moms. Det tilsvarer 25 kr døgnet. Sammenlikn gjerne med hva husstanden betaler for strøm, mobil og bredbånd – eller med hva det koster for en flaske vann på butikken!

Det store investeringsbehovet gir også spennende muligheter. Det er behov for flere kloke hoder og dyktige hender for å gjøre jobben. Det er behov for mer bærekraftige og kostnadseffektive løsninger, så vi må satse på forskning og utvikling av ny teknologi. En norsk vannsatsing kan skape en ny, viktig eksportnæring, da det globale markedet for vannkompetanse og vannteknologi er formidabelt.

280 milliarder er mye penger, men det vil koste atskillig mer for oss som samfunn hvis vi IKKE foretar nødvendige investeringer. Oppfordringen går til politikere på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå: Prioriter det viktige vannet!

Gå til innlegget

Vannet ditt er også politikk

Publisert rundt 1 år siden - 349 visninger

Offentlige tjenester som skole og helse er gjengangere i politiske debatter. Men et tema som sjelden når opp i partilederdebattene, er de viktige vann- og avløpstjenestene. Rent vann i springen og rent vann i naturen er helt avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere og for at blant annet skoler og helseinstitusjoner kan holde åpent. Derfor er også vannpolitikk viktig.

Kommunalt ansvar

Det er i hovedsak kommunene og kommunalt eide selskaper som sørger for vann- og avløpstjenestene. Ikke bare sørger de for å levere innbyggere, næringsliv, skoler og helseinstitusjoner en god tjeneste 24 timer i døgnet året rundt. De jobber også for å kunne levere vann og avløp til nye utbyggingsområder og en voksende befolkning, de jobber for å innfri stadig skjerpede krav til kvalitet og sikkerhet, og de jobber for å komme ajour med vedlikeholdsetterslepet. Uten vann og avløp stopper kommune-Norge, og uten vann og avløp stopper nasjonen Norge. Derfor er vannpolitikk viktig.

 

Store investeringsbehov

En ny rapport fra Norsk Vann viser at det er behov for å investere 280 milliarder kroner i de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene i landet frem til 2040. Investeringene vil medføre en gjennomsnittlig økning i vann- og avløpsgebyret på 4 prosent årlig utover prisvekst. Det er kommunestyrene som vedtar størrelsen på gebyrene, som av ulike årsaker vil variere mye fra kommune til kommune. Men siden hull i nedgravde vannledninger ikke synes like godt som hull i asfalten og flassende maling på skolebygg, er det gjerne et større press for å prioritere mer synlige behov i kommunen. Derfor er vannpolitikk viktig.

 

Klimaendringer

Et endret klima er en stor utfordring for vannbransjen. Ekstremnedbør må fremover takles på andre måter enn og fraktes bort i avløpsledninger. Vannet må håndteres lokalt, med løsninger som grønne tak, infiltrasjon i grunnen, fordrøyning i dammer med videre. Det må avklares hvem som har ansvar for de ulike tiltakene og hvordan disse tiltakene skal finansieres. Det haster at statlige myndigheter utvikler et mer «klimatilpasset» regelverk, slik at kommunene får egnede rammebetingelser for den viktige jobben som må gjøres i lokalsamfunnene. Derfor er vannpolitikk viktig.

 

Fragmentert stat

I sum er det 40 lover som på ulikt vis regulerer produksjonen av vann- og avløpstjenestene i Norge. Utfordringene med regelverket er ikke antallet lover og forskrifter, men at det står hele 11 departementer bak reguleringen. Ingen av de 11 har en helhetlig kunnskap om sektoren, og ingen har et ansvar for å sikre at den statlige reguleringen er hensiktsmessig, samordnet og effektiv. Vi trenger en «vann-minister», dvs. at ett departement og én statsråd har et overordnet koordineringsansvar for den statlige forvaltningen på et sentralt samfunnsområde. Derfor er vannpolitikk viktig.

 

Store muligheter

Det store investeringsbehovet i vann og avløp gir spennende muligheter. Det er behov for flere kloke hoder og dyktige hender for å gjøre jobben, så vi må både utdanne flere og også omskolere fra andre bransjer som olje. Det er behov for mer bærekraftige og kostnadseffektive løsninger, så vi må satse på forskning og utvikling av ny teknologi.

I verden rundt oss er det enda større utfordringer på vannområdet enn i Norge, og det globale markedet skriker etter vannkompetanse og vannteknologi. En norsk vannsatsing kan skape en ny, viktig eksportnæring. Derfor er vannpolitikk viktig. Godt valg!

Gå til innlegget

Avløpsvann: Alkymi anno 2017

Publisert over 1 år siden - 154 visninger

En kryptisk overskrift kan bli mer forståelig hvis du tar deg tid til å lese denne kronikken. Samtidig kan du kanskje lære noe nytt om vårt felles avløpsvann?

Onsdag 22. mars markeres FNs Verdens vanndag over hele verden. Temaet for Verdens vanndag er noe så prosaisk som «avløpsvann», som vi alle er medansvarlige for.

 

Globale utfordringer
Verdenssamfunnet står overfor store oppgaver på avløpsområdet. I følge FN har 2,4 milliarder mennesker ikke egnede toalettforhold, og hver dag blir en kamp for å kunne tre av på naturens vegne på en verdig og trygg måte. For resten av verdens befolkning, som er velsignet med toaletter, er det bare 20 % som får renset avløpsvannet sitt før det slippes ut til naturen.

Mangel på toaletter og renseanlegg forårsaker store helse- og miljøproblemer. I FNs bærekraftmål for 2030 er ett av målene å sikre tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Den jobben er viktig, men svært krevende.

 

Status i Norge
Innføring av vannklosetter i Norge startet på begynnelsen av 1900-tallet, for å få bedre sanitærforhold og økt komfort. En omfattende utbygging av avløpsrenseanlegg skjøt fart på 1970- og 80-tallet, med den såkalte «Mjøsaksjonen» i front. I dag har så godt som alle innbyggerne i Norge tilgang til toaletter både hjemme, på jobben og på skolen, og avløpsvannet blir renset før det slippes ut til naturen.

Kommunene og kommunalt eide selskaper sørger for at de til sammen 2700 avløpsanleggene rundt omkring i landet tar hånd om avløpsvannet vårt døgnet rundt – hele året. Send gjerne en vennlig tanke til de dyktige fagfolkene som sørger for denne avløpstjenesten, når du på Verdens vanndag tar en dusj eller trekker ned i toalettet. Du kan hjelpe dem ved at du aldri kaster noe i toalettet som ikke hører hjemme der; verken sanitærprodukter eller andre avfallsprodukter.

Det er fortsatt behov for å bygge ut og fornye denne viktige infrastrukturen i Norge. Nye investeringer er nødvendig for å ta hånd om avløpet fra en voksende befolkning, takle mer ekstreme nedbørmengder, innfri strengere miljøkrav og vedlikeholde det nedgravde ledningsnettet raskt nok.

 

Verdier i avløpet
Og da har vi kommet til den kryptiske koblingen til alkymi i overskriften. Visste du at avløpsvannet vi alle produserer kan omskapes til en verdifull ressurs? Det vi fjerner på renseanleggene kalles slam, som inneholder fosfor og andre nyttestoffer. I Norge brukes 85 – 90 prosent av slammet som gjødsel og jordforbedringsmiddel, etter å ha gjennomgått grundig behandling og kontroll. Det forskes på å gjøre fosforet best mulig tilgjengelig for plantevekst, noe som vil gjøre slam enda mer verdifullt.

En annen ressurs i avløpsvann er energi. Mange renseanlegg produserer energi ved å hente ut varme i avløpsvannet med varmepumper og ved å lage biogass av slam. Enda flere anlegg har mulighet til å bli med på en slik energisatsing fremover, noe som vil bidra positivt i klimaregnskapet.

Avløpsbransjen er dessuten en vekstbransje, som satser på forskning og teknologiutvikling for å kunne løse utfordringene på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte. Norsk kompetanse og teknologi på området kan bidra til å løse også de globale utfordringene og styrke Norges grønne konkurransekraft.

Så alkymi anno 2017 kan faktisk handle om å gjøre vårt felles avløpsvann om til en verdifull ressurs. Som Alf Prøysen i sin tid formulerte det: «det vi gir ifrå øss dit vi i lønndom går, blir gras til hyrdens hvite lam og Sarons sorte får». God vanndag!

Gå til innlegget

Vann og agurker og slikt

Publisert over 2 år siden - 420 visninger

Begrepet «agurknyheter» har visstnok sitt opphav i at sommervikarer i avisene ble sendt til torget for å skrive om grønnsakspriser. Siden agurker består av 96 prosent vann, kommer her litt info om vann i agurktiden.

Vår vannfylte kropp
Det er som kjent ikke bare agurker som inneholder mye vann. Menneskekroppens vanninnhold varierer fra rundt 75 prosent hos nyfødte til rundt 50 prosent hos eldre. Vannmolekylet er derfor den viktigste byggesteinen i kroppen vår, og vann er vårt viktigste næringsmiddel og avgjørende for helsen vår. Behovet for vann varierer mye fra person til person. Hos voksne med moderat fysisk aktivitet er vanntapet omtrent 2,5 liter om dagen, som man fyller opp med ca. 1,5 liter fra drikke og 1 liter vann gjennom maten man spiser. Kroppens tørstrefleks sier først fra når vi har om lag 2 prosent væsketap, så det kan være lurt å ha gode drikkevaner for å sørge for at vi får i oss nok vann gjennom døgnet. Særlig er det viktig at eldre får i seg nok vann, for tørstfølelsen kan være svekket av alder og medisinbruk.

Vann fra springen er tingen
Landets 1100 kommunalt eide vannverk sørger for vannforsyningen til 4,4 millioner innbyggere. De øvrige innbyggerne får i hovedsak vann fra et samvirkevannverk eller egen brønn. Vannverkene benytter vannet i naturen, behandler det til riktig kvalitet og sender det ut til alle bygninger gjennom et sinnrikt ledningsnettsystem. Kvaliteten på vannet i springen har aldri vært så god som nå i Norge. I følge SSB fikk hele 99,6 prosent av de med kommunal vannforsyning, tilfredsstillende hygienisk kvalitet på vannet gjennom hele 2015.

Prisen på vann
En tradisjonsrik agurknyhet i avisspaltene er sammenlikningen av kommunale vann- og avløpsgebyrer. En gjennomsnittshusholdning betaler i 2016 kun 25 kr døgnet i vann- og avløpsgebyr til kommunen. Husk at gebyret vi betaler avhenger av mange lokale forhold, som hvor mye drikkevannet må behandles og pumpes, hvor mange meter ledningsnett det er per innbygger og hvor strenge krav det er til rensing av avløpsvannet. Det er behov for å investere nærmere 500 mrd. kr i vann- og avløpsinfrastrukturen de neste 15 årene, på grunn av klimaendringer, strengere sikkerhetskrav og behov for raskere fornyelse av det omfattende ledningsnettet. De fleste av oss må derfor betale mer i årene fremover for å få rent vann i springen og rent vann i naturen.

Hva med flaskevann?
En rekke tester viser at kranvann er like rent som vann på flaske. Den store forskjellen er prisen. Vann fra springen koster oss ca. 2 øre per liter, mens vann på flaske er 1000 ganger dyrere. En annen viktig faktor er at det krever opp til 2000 ganger så mye energi å produsere flaskevann som kranvann. Så både lommeboken vår og miljøet er tjent med at vi fyller drikkeflasken med vann fra springen.

Spare på vannet?
I Norge er vi velsignet vannrike. Det faller ned så mye vann fra oven at vi i teorien har 150 liter vann daglig til alle mennesker i hele verden. Men vi bør ikke sløse med vannet av den grunn. Jo mer vann vi forbruker, jo mer kjemikalier, energi og arbeidskraft går med til vann- og avløpstjenestene, og jo mer må vi betale i vann- og avløpsgebyr. Flere kommuner har hatt restriksjoner på hagevanning nå i sommer, der vanningen tar for mye av det vannet man har til rådighet. Vi kan alle bidra til å spare på vannet, eksempelvis ved å ikke la vannet renne når vi pusser tennene, ikke dusje lenger enn nødvendig og reparere vasker og toaletter som lekker. Men det er ingen grunn til å spare på hvor mye vann du drikker – nyt det gode og billige kranvannet i sommervarmen!

Gå til innlegget

Fakta om vannledningene våre

Publisert over 2 år siden - 749 visninger

Vi har godt drikkevann i Norge, men det er behov for å øke fornyelsestakten for vannledningsnettet for å sikre godt vann også fremover.

Det har vært en rekke oppslag i pressen de siste ukene om vannlekkasjer og behovet for bedre vedlikehold av vannledningsnettet. Norsk Vann hilser debatten velkommen og vil bidra til en faktabasert debatt med noen «våte» tall i sommervarmen.

God vannkvalitet
I Norge drikker vi vann fra springen med den største selvfølge. Landets 1950 vannverk benytter vannet i naturen, behandler det til riktig kvalitet og pumper ut hele 740 millioner kubikkmeter vann årlig gjennom et sinnrikt ledningsnettsystem. Vannverkene overvåker vannkvaliteten i henhold til et program som Mattilsynet har godkjent, og innrapporterte tall viser at drikkevannskvaliteten i Norge aldri har vært så god som nå. Hele 99,6 % av befolkningen, som får vann fra kommunalt eide vannverk, fikk vann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet gjennom hele 2015. Det er svært gode resultater uansett hvilket land vi sammenlikner oss med.

De viktige ledningene
Det kommunale vannledningsnettet har en lengde på 45.700 km og en gjennomsnittlig alder på 33 år. Til sammenlikning er jordens omkrets ved ekvator 40.000 km. Hvis vi summerer lengden av vannledningene som huseierne selv eier, som normalt går fra husveggen og til kommunal ledning i gata, ville vi kommet mer enn to ganger rundt jorden ved ekvator.

De siste årene har vi i snitt fornyet 0,69 % av det kommunale vannledningsnettet årlig, som er en svak økning i forhold til tidligere år. Anbefalinger fra en ekspertgruppe nedsatt av Norsk Vann, er at fornyelsestakten for vannledningene bør økes til hele 1,2 % årlig i en periode frem til 2040. Fornyelsesbehovet i den enkelte kommune vil imidlertid variere mye og må baseres på lokale analyser og planer. Fornyelsesbehovet for huseiernes vannledninger vil også variere, men mye av lekkasjene skjer nettopp på huseiernes egne ledninger.

Selv om ca. 30 % av vannet lekker ut fra ledningene i dag, er det ingen stor risiko for å bli syk av vannet i springen. Normalt vil vanntrykket inne i ledningene sikre at det kun kan renne vann ut og ikke trenge forurenset vann inn. Ved reparasjoner av ledningsnettet eller ved uforutsette hendelser som gir risiko for forurensning, skal berørte abonnenter varsles.

Behov for krafttak
De fleste av oss må betale noe mer for vannet i springen i årene fremover for at vi skal få finansiert nødvendige tiltak og slik at vi ikke overlater en stor regning til barn og barnebarn. Men trøsten er at en gjennomsnittshusholdning betaler i dag kun 25 kr døgnet i sum i vann- og avløpsgebyr til kommunen. Det er mindre enn hva en flaske vann koster på bensinstasjonen.

Fornyelsen av det omfattende ledningsnettet for vann og avløp er en stor jobb som vannbransjen er i gang med, der vi ønsker velkommen engasjementet som har kommet til syne i pressen den siste tiden. Og mens vi som samfunn må brette opp ermene og ta et krafttak for å forbedre infrastrukturen for vann og avløp i årene fremover, kan vi fortsatt nyte det gode drikkevannet i springen.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Matematikk og evolusjon
9 minutter siden / 6215 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Hva vil det si at noe er sant?
21 minutter siden / 1827 visninger
Arild Kvangarsnes kommenterte på
Prinsipper på billigsalg
rundt 1 time siden / 847 visninger
Arnt Thyve kommenterte på
Kutt bistanden til homohaterne
rundt 1 time siden / 130 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Støtte til overgrep ER overgrep !
rundt 1 time siden / 1752 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 1 time siden / 6215 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Skoleverket som forsvar for demokratiet
rundt 2 timer siden / 135 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 2 timer siden / 6215 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Støtte til overgrep ER overgrep !
rundt 2 timer siden / 1752 visninger
Kristoffer Eknes kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
rundt 2 timer siden / 928 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Å forvente en orden
rundt 2 timer siden / 200 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Støtte til overgrep ER overgrep !
rundt 2 timer siden / 1752 visninger
Les flere