Åge Kvangarsnes

Alder: 66
  RSS

Om Åge

En som søker å få se Guds frelsesplan med Guds utvalgte redskap, Israel. Og Guds frelsesplan med oss hedninger og ALLE folkeslag, samt forstå Israels løfter etter profetiene.....uten å være i et spesielt bibelsyn, noe som etter mitt syn kan være et hinder for å se alt dette.

Følgere

GOD HIMMELFARTSDAG!

Publisert rundt 1 måned siden - 137 visninger

Uten Kristi himmelfart vil ikke korset ha verdi, mener jeg.

På korset var Jesus vår stedfortreder. Der tok han vår skyld på seg, straffen og dommen vi skulle hatt. Dette er Guds rettferdighet. Slik utslettet han våre synder med sitt fullkomne offer og blod. 

Han tok også oss med seg på korset, slik at vi også døde der, ble begravet, og vårt syndelegeme ble tilintetgjort. Dette syndelegemet er ikke for Guds åsyn mer, Gud ser oss bare i Kristus sin gjerning for oss på korset.

På korset vant han over døden, og slik har han også vunnet over døden for oss, og ved hans oppstandelse har han også gitt oss som døde med ham på korset et nytt liv så vi skulle få leve med ham:

"Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde fra vår overtredelser. Av nåde (helt ufortjent) er dere frelst." Ef. 2, 4-5.

 Ved korset er vi litt levende med Kristus, det er bare slik Gud ser oss nå.

 

Ved Jesu himmelfart satte han også oss i himmelen:

"Han oppvakte oss med ham og satte oss (fortid, vi er allerede satt der!) med ham I HIMMELEN, i Kristus Jesus.

 

"så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror..." Ef. 1, 18-19.

 

Kristi himmelfart var også en helt avgjørende gjerning for oss, ufattelig og stort. Uten himmelfart, ingen himmel for oss.

Alt av nåde.

 

Det er vanlig å ønske god jul og god påske, har aldri hørt "god himmelfartsdag".....

Jeg synes likevel det er på sin plass, og ønsker alle en

"GOD HIMMELFARTSDAG!",

eller "GOD HIMMELFART!" for dem som kommer til troen på Kristus og ham korsfestet.

 

 

Gå til innlegget

"DEN TRANGE PORT" i Matt. 7, 13-14

Publisert rundt 1 måned siden - 572 visninger

Dette gjelder ikke oss troende i dag.

 

Dette sa Jesus som en del av Bergprekenen.

Han taler til jødene, de som var under loven. De fikk i GT  løfter om et kommende jordisk Fredsrike (=1000-årsike), det har ennå ikke blitt opprettet, men vil bli det ved Jesu gjenkomst på Oljeberget.

Arve JORDEN:

Jesus innleder Bergprekenen i kap. 5  ved å si: "Salige er de saktmodige, de skal arve JORDEN." Dette er Fredsriket. Under den store trengsel skal sannelig jødene bli "saktmodige" (v.5) , de skal sannelig "sørge" (v. 4), de skal sannelig "hungre og tørste etter rettferdighet"(v. 6),

de skal da endelig ta imot Jesus som deres Messias når han kommer igjen:

og  "bli forfulgt for rettferdighets skyld" (v.10), de skal da sannelig være  "salige når de spotter og forfølger dere, og lyver all slag ondt mot dere for min skyld", og de skal sannelig være "salige og rene av hjertet, for de skal SE GUD (Gud har da satt sine føtter synlig på Oljeberget så de alle kan se ham) (v. 8), "FOR SLIK FORFULGTE DE PROFETENE FØR DERE." (v. 12).

Det kan ikke være tvil om at Bergprekene her er adressert til jødene under den store trengsel som skal komme over dem , da nesten hele verden skal angripe Israel. Og hele Bergpreken peker fram mot loven som skal gjelde under Fredsriket. 

Jesus sa: "jeg er ikke kommet for andre enn de falne får av ISRAELS HUS", og han sa: "Gå ikke til hedningene". Han lærte dem også at de ikke skulle be slik som hendingene, men lærte dem Fader Vår, KOMME DITT RIKE...

Paulus sier i Rom. 4, 13 at Abrahams barn skal arve VERDEN, det kommende jordiske Fredsriket.

Paulus sier i Rom. 15, 8:

"For jeg sier: Kristu er blitt en tjener for DE OMSKÅRNE for Guds sannferdighets skyld, for å STAFDFESTE LØFTENE ETTER FEDRENE." 

Ett av disse løftene er å "arve JORDEN...VERDEN...det jordiske FREDSRIKET".

 

Bergprekene er ikke en tale til oss troende i dag, men til jødene som skulle arve JORDEN. 

I hele jødenes historie får vi høre at bare "EN REST" blir frelst. De har fortsatt et dekke over sitt ansikt når de leser Moseloven, og ser ikke at loven og proftene vitnet om Guds retfferdighet ved tro på Jesus Kristus (Rom. 3, 21), og ikke ved tro på loven. Deres sinn er fortsatt forherdet, Loven ble gitt for at deres fall skulle bli stort og frelsen skulle ved deres fall komme til oss hedninger. Fortsatt er det bare "en rest" som blir frelst av jødene, "DEN TRANGE PORTEN" er for jødene som har loven, bare "en rest" av dem skal komme inn den "trange porten" og få del i Fredsriket, for fortsatt har de et dekke over sitt ansikt. men når hedningenes fylde er blitt fulltallig, skal HELE Israel (som da lever) bli frelst.

"Den trange porten" gjelder ikke oss troende i dag. 

Ser vi ikke hvem Jesus taler til, og om hva (profetiene og loven Fredsriket), kan vi komme i skade for å gjøre mer vondt enn godt for troende og ikke-troende i dag.

 

Gå til innlegget

HELLIGGJØRELSE

Publisert rundt 1 måned siden - 2174 visninger

Hva sier Paulus, "hedningenes apostel"? Han ble jo etter Jesu død opprykket i den tredje himmel, opplært av selveste Kristus og fikk i oppdrag fra ham å forkynne for HEDNINGENE (Gal. 1, 16) og fikk forvalteransvaret med å "FULLFØRE Guds ord" (Kol. 1, 259). Hvem andre kan ha bedre kunnskap om hva Kristus sier om helliggjørelse for oss hedninger?

 

"Og dem som han (Gud) har rettferdiggjort, dem har han OGSÅ HELLIGGJORT." Rom. 8, 30.

Gud er HELLIG og allmektig, bare han kan HELLIGgjøre og RETTFERDIGgjøre oss  ved SIN HELLIGJØRELSE og ved sin allmektighet, det har han gjort på guddommelig vis uten at vi må gjøre noe som helst. Den som er rettferdiggjort, ER altså OGSÅ HELLIGGJORT av Gud. Vi kan ikke helliggjøre oss selv, da gjør vi oss lik Gud.  

 

"Om dere bare blir ved i TROEN":

"Også dere (hedninger), som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger, har Gud nå FORLIKT MED SEG SELV ved hans (Kristi) kjød og legeme ved døde, FOR Å stille dere fram HELLIGE og ULASTELIGE for sitt åsyn, om dere BARE blir ved I TROEN." Kol. 1, 21-22. 

Blir vi BARE ved i troen, så ER vi altså hellige og ulastlige for Guds åsyn. Gud har sørget for dette på guddommelig vis, uten at vi må gjøre noe selv.

 

"FØR verdens grunnvoll ble lagt":

"For I HAM (Kristus) har han utvalgt oss FØR verdens grunnvoll ble lagt, til å skulle være HELLIGE OG ULASTELIGE for HANS åsyn (ikke for vårt eget eller andres åsyn!)" Ef. 1, 4. 

 

"Vandre I HAM...grunnfestet i TROEN":

"Likesom dere altså TOK IMOT Kristus Jesus som Herre , så VANDRE I HAM, rotfestet og oppbygget I HAM,

grunnfestet I TROEN slik dere har lært, rike på takk."  Kol, 2. 6-7.

Vi skal altså vandre grunnfestet i TROEN, ikke noe krav til oss om å forbedre oss, bare være i TROEN. For i Guds åsyn ER vi allerede helliggjort av ham, og det helt fullkomment gjort av ham.

 

"Kristus er HODET":

"Og han (Kristus) er HODET for legemet (=menigheten=Jesu kropp)" Kol. 1, 18.

"Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer." 1. Kor. 12, 27.

Det er hodet som gir alle "signaler" og beskjeder til kroppens lemmer. Kristus er hodet (ikke vi) og gir oss alle beskjeder ved sin Ånd (1. Kor. 12, 13). Den som er født på nytt har fått nytt hode, Kristi hode, for vårt eget hode duger ikke. Vi kan bare sette all vår lit til Kristi hode, han har kraft og allmakt til å ta seg av oss på alle vis (Tit. 2, 11 ff og Fil. 2, 13).

 

 

Den  som kommer til TRO på Jesus Kristus, Guds Sønn og ham KORSFESTET, blir i samme stund RETTFERDIGGJORT OG HELLIGGJORT av Gud og får Den HELLIGE Ånd. 

Å få leve i TROEN på dette, er å leve ET HELLIG LIV. 

ALT AV NÅDE (helt ufortjent!).

Tror vi ikke dette, fornekter vi Guds kraft.

 

Skiller vi ikke mellom Paulus, "hedningenes apostel,  og Jesus og de 12 apostlenes forkynning om de som skulle "arve JORDEN" (Matt. 5, 5), altså jødenes løfte fra GT om et framtidig Fredsrike (=1000-årsrike) hvor loven (Bergprekenen) skal innføres på nytt og Guds Ånd utgytes så de virkelig klarer å holde loven, så blir hele NT og bare til forvirring for oss. Skal vi da legge Bergprekenen til grunn for vår helliggjørelse, så blir jo alt Paulus sier helt feil. Men det er ikke, for ble utvalgt av Gud til å være vår og HEDNINGENES apostel og fullføre Guds ord. Jeg håper så mange som mulig for se dette.

Gå til innlegget

Hvem ble korsfestet på langfredag?

Publisert 3 måneder siden - 438 visninger

Dum overskrift? Selvsagt er det Kristus som henger på korset. Men han henger der ikke alene! Nei, jeg tenker ikke på de to røverene.

 

Paulus sier nemlig at vi er korsfestet også!  Kristus tok oss med på korset sammen med seg. Alle de som var frelst, alle som er frelst, og de som kommer til å bli frelst,

Vi er korsfestet med Kristus, sier Paulus. Kristus henger slett ikke alene på korset. Har du fått sett dette? Og tenkt over hva det betyr?

Vi er korsfestet med ham, død og begravet. 

Og det som er korsfestet med Kristus, dødt og begravet, er ikke i live for Guds åsyn mer, for det er han som har korsfestet oss. Han graver oss ikke opp igjen for å se på oss mer! Han ser oss bare på korset med Kristus og I HAM.

Vårt syndelegemet et betalt for, Kristus måtte selv stige opp på korset for å betale for det, samtidig som han tok det med seg på korset.

Gud ser oss nå bare I KRISTUS, selv om vi fysisk sett må leve videre med vårt syndelegeme til vi går i graven. Det vil aldri endre seg, men vi har nå fått del i guddommelig natur i Kristi kropp med ham som hodet.

Så selv om vårt syndelegeme fortsatt lever med sin onde natur, så har LIKEVEL Kristus korsfestet det og gitt oss en NY natur. Det er den som nå er for Guds åsyn.

Vårt syndelegeme og vår synd er kjøpt og betalt og kan ikke være legetim grunn til dom mer, for Kristus også tok dommen.

Alt dette takket være at Kristus tok også oss med på korset.

 Vi er døde på korset, for at vi nå skal få LEVE I KRISTUS.

Alt av nåde.

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 5 timer siden / 406 visninger
1 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 5 timer siden / 95 visninger
2 kommentarer
Norge Trenger Kristne høgskoler
av
Erik Waaler
rundt 6 timer siden / 77 visninger
0 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
rundt 6 timer siden / 294 visninger
2 kommentarer
Kravløst og nakent
av
Stein Ellinggard
rundt 7 timer siden / 49 visninger
0 kommentarer
Ute av verden
av
Andreas Ribe
1 dag siden / 1641 visninger
1 kommentarer
Blikket mot himmelen
av
Petter Mohn
2 dager siden / 131 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 2 timer siden / 186 visninger
3 kommentarer
Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 5 timer siden / 406 visninger
1 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 5 timer siden / 95 visninger
2 kommentarer
Norge Trenger Kristne høgskoler
av
Erik Waaler
rundt 6 timer siden / 77 visninger
0 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
rundt 6 timer siden / 294 visninger
2 kommentarer
Kravløst og nakent
av
Stein Ellinggard
rundt 7 timer siden / 49 visninger
0 kommentarer
Religiøse roboter
av
Hanne Linn Skogvang
rundt 7 timer siden / 113 visninger
0 kommentarer
Dataspel som diagnose
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 244 visninger
3 kommentarer
Sannhet til besvær
av
Marit Vikan Sævareid
rundt 17 timer siden / 93 visninger
1 kommentarer
Hvor ble det av Jan Bøhler?
av
Erik Lunde
rundt 19 timer siden / 177 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Martin Sandstad kommenterte på
Dataspel som diagnose
12 minutter siden / 244 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Rett til liv - heile livet
20 minutter siden / 186 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dataspel som diagnose
29 minutter siden / 244 visninger
Magrethe Rud kommenterte på
Hva skal vi med De ti bud i 2018?
35 minutter siden / 412 visninger
Mette Solveig Müller kommenterte på
Profetisk eller politisk?
38 minutter siden / 416 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Vi har henne ikke
38 minutter siden / 4400 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Dataspel som diagnose
rundt 1 time siden / 244 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Rett til liv - heile livet
rundt 1 time siden / 186 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 2130 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Rett til liv - heile livet
rundt 1 time siden / 186 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Det står skrevet, men mange bryr seg fint lite om det.
rundt 1 time siden / 1062 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 2130 visninger
Les flere